Podnikatelský plán společnosti SnackBag a její expanze na zahraniční trh

Název práce: Podnikatelský plán společnosti SnackBag a její expanze na zahraniční trh
Autor(ka) práce: Ježová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Srpová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro nově vznikající podnikatelský subjekt v oblasti zdravého a rychlého občerstvení za účelem posouzení reálnosti tohoto podnikatelského záměru. Součástí plánu je i volba vhodné formy expanze pro potenciální expanzi firmy na zahraniční trh. Za účelem vytvoření podnikatelského plánu bylo nejprve nutné sepsání uceleného teoretického celku základních aspektů podstatných pro podnikání malého a středního podniku. V návaznosti na tento obecný teoretický základ se práce blíže zaměřuje na podnikatelský plán, na zásady jeho zpracování, strukturu obsahu, jeho následnou realizaci a nejčastější chyby a problémy, se kterými se podnikatel může setkat. Teoretická část je zakončena formami expanze, které jsou vhodné pro malou firmu. Z tohoto teoretického základu vychází podnikatelský plán společnosti SnackBag, jehož součástí jsou výpočty finanční stránky celého projektu. Z výpočtů vyplynulo, že podnikatelský záměr je skutečně životaschopný. Závěrem byla provedena analýza výhod a nevýhod jednotlivých forem expanze na zahraniční trh, z čehož vyšla jako nejvhodnější forma expanze pro firmu SnackBag franšíza.
Klíčová slova: malé a střední podniky; podnikatelský plán; zdravé stravování; start-up; expanze firmy
Název práce: The business plan for SnackBag company and its expansion into the foreign markets
Autor(ka) práce: Ježová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Srpová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to create a business plan for the newly established business subject in the health food industry and evaluate the viability of the plan. The plan also includes the choice of the appropriate form of potential expansion into the foreign market. This thesis is divided into theoretical and practical parts. To create this business plan, firstly it was necessary to write down the complex theoretical framework of the basic aspects which are crucial for small and medium businesses. Secondly, it was needed to sum up the general principles of creating a business plan, characterise its structure and mention the most common mistakes and problems that entrepreneurs may encounter. The theoretical part is concluded by a description of the appropriate forms of expansion for small and medium businesses. Based on this theoretical framework the business plan for the company SnackBag was created with the emphasis on the project´s financial calculation. The calculations confirm the business plan as viable. Analysis of the main advantages and disadvantages of particular forms of expansion to foreign markets concludes that the franchise was evaluated as the most suitable for SnackBag.
Klíčová slova: business plan; company expansion ; healthy eating; start-up; small and medium-sized enterprises

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53679/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: