Efektivita komunikačních nástrojů v návaznosti na průzkum spokojenosti zaměstnanců

Název práce: Efektivita komunikačních nástrojů v návaznosti na průzkum spokojenosti zaměstnanců
Autor(ka) práce: Jehnětová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ezrová, Hana
Oponenti práce: Marušinec, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá efektivitou komunikačních nástrojů ve vybrané společnosti. Cílem je popsat jednotlivé komunikační nástroje, analyzovat jejich efektivitu a navrhnout řešení u problémových komunikačních nástrojů. Objektem práce je středně velká společnost působící v oblasti logistiky. V diplomové práci jsou využity metody dotazníkový výzkum, analýza interní dokumentace a pozorování. V závěru diplomové práce je zhodnocena efektivita komunikačních prostředků v návaznosti na průzkum spokojenosti zaměstnanců a jsou doporučena některá zlepšení pro efektivnější využití komunikačních nástrojů ve vybrané společnosti.
Klíčová slova: komunikační nástroje; komunikační kanály; interní komunikace
Název práce: The effectiveness of communication tools in response to employee satisfaction survey
Autor(ka) práce: Jehnětová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ezrová, Hana
Oponenti práce: Marušinec, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work is concerned with the effective communication tools in a selected company. The aim is to describe the various means of communication, analyze their effectiveness and propose solutions for problematic means of communication. The object of the work is a medium sized company operating in the field of logistics. In this thesis methods of survey research, analysis of internal documentation and observation are used. In conclusion, the thesis is to evaluate the efficiency of communication in relation to employee satisfaction survey and recommended some improvements for more efficient use of communication devices in the selected company.
Klíčová slova: communication channels; communication tools; internal communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 8. 2016
Datum podání práce: 6. 1. 2017
Datum obhajoby: 24. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60072/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: