Opatření EU proti daňové optimalizaci v oblasti daně z příjmů

Název práce: Opatření EU proti daňové optimalizaci v oblasti daně z příjmů
Autor(ka) práce: Hortíková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Tecl, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou balíčku opatření Evropské Unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti Tax Avoidance Package). Tento balíček byl přijat v návaznosti na projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj s názvem Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Jedná se o souhrn opatření, která mají za cíl omezit daňové úniky způsobené zejména narušováním základů daně a přesouváním zisků v rámci nadnárodních skupin podniků. V teoretické části práce je stručně popsán projekt BEPS, následuje pak podrobný rozbor balíčku EU. Praktická část práce má za cíl analyzovat dopad přijetí balíčku v České republice na vybraném opatření, limitace daňové uznatelnosti zaplacených úroků. Pro analýzu byla použita reálná data tří českých společností. U těchto společností byl formou případové studie prozkoumán rozdílný daňový dopad v případě aplikace současného pravidla proti nízké kapitalizaci a nově navrhovaného pravidla limitující daňově uznatelné úroky do výše 30 % EBITDA.
Klíčová slova: ATAD; odčitatelnost úroků; nízká kapitalizace; BEPS; ATAP; EU
Název práce: EU's Measures Against Income Tax Optimalisation
Autor(ka) práce: Hortíková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Tecl, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis provides an analysis of the Anti-Tax Avoidance Package (ATAP) proposed by European Union. This package was adopted in relation to OECD's Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project. It consists of measures that aim to reduce the level of tax avoidance caused mainly by base erosion and profit shifting within multinational corporations. The theoretical part of the thesis consists of brief introduction of the BEPS project, followed by detailed analysis of the EU package. The practical part tends to analyse the possible impact of the package implementation in Czech Republic on selected measure, tax limitation of paid interests deductibility. Real data of three Czech companies were used for the analysis. The author used the method of a case study to compare tax impacts of current thin capitalisation rule application against the proposed rule limiting the interest deductibility up to 30 % of EBITDA.
Klíčová slova: thin capitalisation; EU; BEPS; ATAD; ATAP; interest limitation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2016
Datum podání práce: 15. 1. 2017
Datum obhajoby: 26. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57070/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: