Finanční analýza Chateau Valtice - vinné sklepy Valtice, a.s

Název práce: Finanční analýza Chateau Valtice - vinné sklepy Valtice, a.s
Autor(ka) práce: Dobrovolná, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Drozdová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s. a porovnání většiny finančních ukazatelů s ukazateli společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Práce je rozdělena na dvě části: metodickou a praktickou. Metodická část je zaměřena na popis vertikální a horizontální analýzy, poměrových ukazatelů rentability, obratovosti, likvidity, zadluženosti. Na závěr zhodnotím firmu pomocí bankrotního a bonitního modelu a SWOT analýzy. V praktické části je aplikována vymezená metodika. Cílem bakalářské práce je zhodnocení společnosti CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s. během let 2011 až 2015 a srovnání se společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.
Klíčová slova: finanční analýzy; bonitní model; CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s.; SWOT analýza; bankovní model; žadluženost; likvidita; obratovost; rentabilita; horizontální analýza; ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.; vertikální analýza
Název práce: Finanční analýzou společnosti CHATEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s
Autor(ka) práce: Dobrovolná, Andrea
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Drozdová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis is focused on financial analysis of the CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s. company and comparison with the company ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. by using most of financial indicators. The thesis is divided into two parts: a methodical and a practical part. The methodical part is aimed at description of vertical and horizontal analysis, followed by financial ratios of profitability, turnovers ratios, liquidity and debt ratio. At the end I will evaluate the company via the bankruptcy and credit models and via SWOT analysis. In the practical part is applicated the mentioned methodology. The target of the bachelor thesis is evaluation of the CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s. company during the years 2011 2015 and the comparison with the company ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.
Klíčová slova: liquidity; SWOT analysis; ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.; CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s.; credit model; financial analysis; turnovers ratios; horizontal analysis; vertical analysis; debt ratio; profitability; bankruptcy model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2016
Datum podání práce: 19. 12. 2016
Datum obhajoby: 2. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58852/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: