Převod konsolidované účetní závěrky sestavené podle Českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Název práce: Převod konsolidované účetní závěrky sestavené podle Českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Autor(ka) práce: Janovská, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelenková, Marie
Oponenti práce: Zelenka, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na teoretickou i praktickou problematiku převodu konsolidované závěrky sestavené podle českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Zabývá se úpravou položek v konsolidovaném výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty a analýzou položek z individuálních rozvah a výkazů zisků a ztrát společností v konsolidačním celku, aby bylo možné sestavit konsolidované výkazy podle IFRS.
Klíčová slova: IFRS; převod účetních výkazů; České účetní standardy; konsolidovaná účetní závěrka
Název práce: Conversion of the consolidated financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Standards to International Financial Reporting Standards
Autor(ka) práce: Janovská, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelenková, Marie
Oponenti práce: Zelenka, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the theoretical and practical issues connected with conversion of the consolidated financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Standards to International Financial Reporting Standards. The thesis deals with adjusting items in the consolidated statements of the balance sheet and in the income statement. In addition, the thesis analyses items from individual balance sheets and income statements of the consolidated companies, in order to be able to set the consolidated statements based on IFRS.
Klíčová slova: consolidated financial statements; Czech Accounting Standards; IFRS; conversion of financial statements

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2015
Datum podání práce: 31. 1. 2017
Datum obhajoby: 8. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55379/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: