Mezinárodní ekonomické organizace a vlivy jejich aktivit na vývoj mezinárodního obchodu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezinárodní ekonomické organizace a vlivy jejich aktivit na vývoj mezinárodního obchodu
Autor práce:
Jovičić, Elena
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Sato, Alexej
Osoba oponující práci:
Štěrbová, Ludmila; Čajka, Peter
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Nutnost adekvátní regulace mezinárodních obchodních vztahů v podmínkách prohlubujících se globalizačních procesů, včetně podpory liberalizace a vývoje mezinárodního obchodu, vyžadují aktivnější zapojení mezinárodních ekonomických organizací a efektivnější realizaci jejich aktivit. V souvislosti s tím cílem disertační práce je posoudit, zda a jakým způsobem Světová obchodní organizace, Konference o obchodu a rozvoji, Mezinárodní měnový fond a Skupina Světové banky, ovlivňovaly vývoj mezinárodního obchodního systému, a také odpovědět na otázky: Plní vybrané mezinárodní organizace úlohu, pro kterou byly založeny? Napomáhá jejich činnost růstu mezinárodního obchodu? Z výsledků práce vyplývá, že mezinárodní organizace (především WTO a UNCTAD) během jednotlivých etap svého historického vývoje významně ovlivňovaly mezinárodní obchod, a to zejména prostřednictvím realizace zvláštních aktivit a opatření vyplývajících z řady dohod a rozhodnutí. Vliv mezinárodních ekonomických organizací na vývoj světového obchodu byl však do jisté míry nevyvážený, neboť v jednotlivých regionech a zemích bylo dosaženo odlišných výsledků, pokud jde o vývoj obchodu podněcovaný aktivitami těchto organizací. Efektivita realizace jednotlivých opatření a programů v mnohém závisela na vývoji vnitřní politicko-ekonomické situace členských zemí, respektive na vůli a připravenosti vlád členských zemí k provedení těchto opatření, včetně umožnění spravedlivé a účinné alokace přínosů a zisků z toho plynoucích. Efektivitu realizace aktivit mezinárodních organizací rovněž ovlivňovaly buďto rozpory a nedostatky uvnitř samotných organizací, nebo nedostatečná úroveň jejich spolupráce a koordinace při provádění společných programů a opatření zaměřených na podporu vývoje mezinárodního obchodu.
Klíčová slova:
WTO; Mezinárodní ekonomické organizace; UNCTAD; mezinárodní obchod; SB; MMF

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2010
Datum podání práce:
6. 2. 2017
Datum obhajoby:
18.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36670_xbare07.pdf [1,86 MB]
Oponentura:
50930_sterbovl.pdf [222,23 kB]
Oponentura:
50931_Čajka.pdf [145,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36670/podrobnosti