Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Froněk, spol. s r. o

Název práce: Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Froněk, spol. s r. o
Autor(ka) práce: Nachtigal, Vlastimil
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Daněk, Stefan Svatopluk
Oponenti práce: Petriashvili, Aleksandre
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je provést finanční analýzu společnosti Froněk, spol. s. r. o. a sestavit nástin finančního plánu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část práce je metodická a jsou v ní představeny jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy a jejich interpretace. Druhá část je aplikační, kde je provedena finanční analýza za použitích definovaných metod. Je zde zahrnuto porovnání výsledků, vysvětlení, srovnání s konkurenty a celým sektorem. Dále aplikační část obsahuje finanční plán na rok 2016. V samotném závěru práce je vyhodnocení celkové finanční situace společnosti.
Klíčová slova: finanční plán; mezipodnikové srovnání; Kralicekův Quick test; IN 05; poměrové ukazatele; horizontální a vertikální analýza; finanční analýza
Název práce: Financial analysis and prognosis of future development of Froněk, spol. s r. o
Autor(ka) práce: Nachtigal, Vlastimil
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Daněk, Stefan Svatopluk
Oponenti práce: Petriashvili, Aleksandre
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to perform a financial analysis of the company Froněk, spol. s r. o. and to formulate an outline of financial plan. The thesis is divided into two main parts. Individual methods and indicators of financial analysis and their interpretation are presented in the first methodical part. The second part is application when financial analysis itself was carried out using the defined methods. It includes comparison of the results, explanation and comparison with relevant competitors and the whole sector. Furthermore, the application part include financial plan for the year 2016. At the very and of the thesis, there is an evaluation of the overall financial situation of the company.
Klíčová slova: intercompany comparisons; Kralicek Quick test; IN 05; financial ratios; horizontal and vertical analysis; financial analysis; financial plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2016
Datum podání práce: 15. 3. 2017
Datum obhajoby: 30. 3. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59190/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: