Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Optimalizace PPC kampaně

Autor práce: Tyrpekl, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermák, Radim
Osoba oponující práci: Smutný, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace PPC kampaně
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je přiblížit průběh optimalizace PPC kampaně. V teoretické části je nejdříve PPC kampaň vysvětlena jako celek, poté je přikročeno k rozboru její struktury a jednotlivým možnostem optimalizace. Praktická část sestáva z určení cílů internetového obchodu, analýzy již probíhajících kampaní, tvorby nových kampaní a následné optimalizace dle určených cílů. Nakonec je vyvozen závěr o úspěšnosti reklamních kampaní pomocí různých ukazatelů. Práce je zpracována na základě konkrétních údajů čerpaných z jednoho z nejpoužívanějších PPC systémů v České republice - Google AdWords. Data poskytl internetový obchod s hodinkami Timestore.cz. Přínosem práce je především zvýšení objemu objednávek a tržeb internetového obchodu při současném zachování metriky ROAS.
Klíčová slova: internetový marketing; optimalizace; PPC; Google AdWords; Sklik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace PPC kampaně
Překlad názvu: Optimization of PPC campaign
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to introduce a process of optimization of PPC campaign. In the theoretical part a structure of PPC campaing as a whole is explained, then there is presented its structure and different kinds of optimization. The practical part deals with setting goals of e-shop, analysis of present campaigns, creation of new ones and optimization based on set goals. In closing the conclusion of success of the advertising campaigns with the help of different indicators is given. The thesis is processed on the basis of specific data drawed from one of the most used PPC systems in the Czech Republic - Google AdWords. Data were provided by online shop with watches Timestore.cz. The contribution is especially increasing the sales and revenues of the e-shop while keeping the current value of ROAS.
Klíčová slova: online marketing; optimization; PPC; Google AdWords; Sklik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 15.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59062_tyrd00.pdf [1012,39 kB]
Oponentura51155_xsmuz00.pdf [110,08 kB]
Hodnocení vedoucího59062_xcerr23.pdf [289,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59062/podrobnosti