Rozdíly ve vnímání vizuálních podnětů mezi pohlavími: využití eye-trackingu v hodnocení dopadů marketingové komunikace

Název práce: Rozdíly ve vnímání vizuálních podnětů mezi pohlavími: využití eye-trackingu v hodnocení dopadů marketingové komunikace
Autor(ka) práce: Vilémová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou vizuálních podnětů, působících na jednotlivá pohlaví. Cílem je zjistit, zda u jednotlivých genderů probíhá percepce a kognice těchto podnětů různě, případně jakým způsobem. V teoretické části je přiblížena problematika neuromarketingu, jeho techniky, oblasti působení a jeho omezení. Podstatnou součástí práce je teoretická rešerše již proběhlých studií zaměřených na vizuální podněty v oblasti genderu a vymezení nástroje eye-tracking. V dalším oddíle je pomocí eye-trackeru provedena analýza působení a vnímání vizuálních podnětů na ženy a muže, a to konkrétně v případě vybraného spotu na cider Kingswood. Dále je využito také doplňkového dotazníkového šetření, provedeného u účastníků eye-trackingového měření. Výsledky ve formě heat-map jsou poté doplněny o poznatky získané z dotazníků a závěrem prozkoumány a interpretovány v souladu se zjištěnými poznatky z teoretické části.
Klíčová slova: vizuální podněty; eye-tracking ; stimulování spotřebitele; marketing; gender; neuromarketing
Název práce: The differences in the perception of visual stimuli between the sexes: the use of eye-tracking the evaluation of the impact of marketing communications
Autor(ka) práce: Vilémová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper analyses visual stimuli acting on gender. The main aim of this thesis is to determine perception and cognition of these stimuli with relations to gender and define reasons of theirs processing. The theoretical part of this thesis focuses on the neuromarketing, its technique, areas of application and limitations. The substantial part of this paper is research of studies aimed on visual stimuli in the field of gender and also on eye-tracking tools. The next section uses eye-tracking and analyses its results of the perception of visual stimuli to woman and man, specifically the case of selected advertisement cider Kingswood. Furthermore, is used questionnaire survey as the complement of this research. Results in the form of heat-maps are complemented with results from questionnaire and they were summarized, explored and interpreted in accordance with findings from theoretical basis.
Klíčová slova: marketing; neuromarketing; gender; eye-tracking; customer stimulation; visual stimuli

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52700/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: