Problematika nezaměstnanosti mladé generace v EU se zaměřením na Německo a Francii

Název práce: Problematika nezamestnanosti mladej generácie v EÚ so zameraním na Nemecko a Francúzsko
Autor(ka) práce: Bubanec, Jozef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Famfule, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca je zameraná na identifikáciu hlavných príčin zvýšenej nezamestnanosti mladých. Práca je rozdelená na tri hlavné časti. Prvá kapitola predstavuje teoretický základ práce, načrtáva mieru vážnosti problému a analyzuje súčasti trhu práce, ktoré najviac ovplyvňujú mieru znevýhodnenia mladých na trhu práce. Druhá časť je komparáciou Nemecka a Francúzska. Nezamestnanosť mladých je v týchto dvoch krajinách diametrálne odlišná, a preto porovnanie ich trhov práce a vzdelávacieho systému by malo odhaliť príčiny a ponúknuť riešenia nezamestnanosti mladých. Tretia kapitola je syntézou celej práce, prináša prehľad riešení prijatých aj možných budúcich riešení vo Francúzsku a aj prehľad iniciatívy Európskej únie v oblasti nezamestnanosti mladých.
Klíčová slova: trh práce; Európska únia; Francúzsko; nezamestnanosť mladých; Nemecko
Název práce: Problematika nezaměstnanosti mladé generace v EU se zaměřením na Německo a Francii
Autor(ka) práce: Bubanec, Jozef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Famfule, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na identifikaci hlavních příčin zvýšené nezaměstnanosti mladých. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První kapitola představuje teoretický základ práce, nastiňuje míru závažnosti problému a analyzuje součásti trhu práce, které nejvíce ovlivňují míru znevýhodnění mladých na trhu práce. Druhá část je komparací Německa a Francie. Nezaměstnanost mladých je v těchto dvou zemích diametrálně odlišná, a proto srovnání jejich trhů práce a vzdělávacího systému by mělo odhalit příčiny a nabídnout řešení nezaměstnanosti mladých. Třetí kapitola je syntézou celé práce, přináší přehled řešení přijatých i možných budoucích řešení ve Francii a také přehled iniciativy Evropské unie v oblasti nezaměstnanosti mladých.
Klíčová slova: nezaměstnanost mladých; Německo; trh práce; Evrópská unie; Francie
Název práce: The problem of youth unemployment in EU with a focus on Germany and France
Autor(ka) práce: Bubanec, Jozef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Famfule, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis aims to identify the main causes of high youth unemployment. The thesis is divided into three main parts. The first chapter is the theoretical basis of the thesis, outlines the degree of seriousness of the problem and analyses the components of the labour market that most influence the rate of disadvantage of youth in the labour market. The second part is the comparison between Germany and France. Youth unemployment in these two countries is vastly different and therefore comparison of their labour markets and education systems should reveal the causes and offer solutions to youth unemployment. The third chapter is a synthesis of the whole thesis. It gives an overview of the solutions adopted and possible future solutions in France and an overview of the initiatives of the European Union in the area of youth unemployment.
Klíčová slova: Germany; European union; France; labour market; youth unemployment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 27. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52875/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: