Kvalifikační, genderová a věková struktura exekutivy nemocnic Slovenska

Název práce: Kvalifikační, genderová a veková štruktúra exekutívy nemocníc Slovenska
Autor(ka) práce: Darmovzalová, Paulína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Bednářová, Martina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom práce je zmapovanie kvalifikačnej, genderovej a vekovej štruktúry exekutívy vybraných nemocníc Slovenska. Práca sa skladá z teoretickej časti, kde je predstavený zdravotnícky systém Slovenska (základné charakteristiky, organizácia a regulácia) a teoretické východiská týkajúce sa hlavne genderovej problematiky. Praktickú časť predstavuje zber dát z vybraných 91 nemocníc prostredníctvom dotazníku, štúdiom dokumentov v podobe internetových stránok a výročných správ nemocníc. Následné rozdelenie nemocníc na tri skupiny, súkromné nemocnice Svetu zdravia (14), štátne univerzitné a fakultné nemocnice(15) a ostatné všeobecné a špecializovanie nemocnice so zmiešaným vlastníctvom (62). Po analýze bolo zistené: 26% zastúpenie žien na pozícii riaditeľky nemocnice; najvyšší vekový priemer 50,1 (SD=8,4) majú "ostatné nemocnice"; 55% riaditeľov má medicínske vzdelanie. Percentuálne zastúpenie žien vo vedení slovenských nemocníc je takmer o polovicu vyššie než zastúpenie žien v slovenskej exekutíve celkovo. Ďalej nebol preukázaný vzťah medzi pohlavím a kladným či záporným hospodárskym výsledkom.
Klíčová slova: kvalifikácia; štruktúra; vek; nemocnice; gender; exekutíva; zdravotníctvo
Název práce: Kvalifikační, genderová a věková struktura exekutivy nemocnic Slovenska
Autor(ka) práce: Darmovzalová, Paulína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Bednářová, Martina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem práce je zmapování kvalifikační, genderové a věkové struktury exekutivy vybraných nemocnic Slovenska. Práce se skládá z teoretické části, kde je představen zdravotnický systém Slovenska (základní charakteristiky, organizace a regulace) a teoretická východiska týkající se hlavně genderové problematiky. Praktickou část představuje sběr dat z vybraných 91 nemocnic prostřednictvím dotazníku, studiem dokumentů v podobě internetových stránek a výročních zpráv nemocnic. Následné rozdělení nemocnic na tři skupiny, soukromé nemocnice Světu zdraví (14), státní univerzitní a fakultní nemocnice (15) a ostatní obecné a specializace nemocnice se smíšeným vlastnictvím (62). Po analýze bylo zjištěno: 26% zastoupení žen na pozici ředitelky nemocnice; nejvyšší věkový průměr 50,1 (SD=8,4) mají "ostatní nemocnice"; 55% ředitelů má medicínské vzdělání. Procentuální zastoupení žen ve vedení Slovenské nemocnic je téměř o polovinu vyšší než zastoupení žen v české exekutivě celkově. Dále nebyl prokázán vztah mezi pohlavím a kladným či záporným hospodářským výsledkům.
Klíčová slova: exekutiva; věk; kvalifikace; zdravotnictví; nemocnice; gender
Název práce: Qualification, gender and age structure of the executive hospitals in Slovakia
Autor(ka) práce: Darmovzalová, Paulína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Bednářová, Martina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Abstract
Klíčová slova: hospitals; executive; healthcare; gender; age; structure; qualification

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2015
Datum podání práce: 22. 4. 2016
Datum obhajoby: 27. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54917/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: