Vývoj sčítání lidu na území České republiky

Název práce: Vývoj sčítání lidu na území České republiky
Autor(ka) práce: Houdková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Antovová, Michaela
Oponenti práce: Cséfalvaiová, Kornélia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zkompletování a zhodnocení dostupných informací o populačních censech v České republice. V teoretické části se práce zabývá vývojem a historií populačních censů na našem území. Dále je zde stručně popsán význam sčítání lidu a oblasti využití dat a výsledků. Další část práce je věnována poslednímu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011. Zde jsou popsány zejména hlavní změny a novinky oproti předcházejícím sčítáním. Pátá kapitola práce stručně hovoří o připravovaném sčítání lidu v roce 2021. Poslední praktická část práce je zaměřena na zpracování časových řad vybraných ukazatelů na základě dat ze sčítání lidu, domů a bytů a jejich následná analýza.
Klíčová slova: sčítání lidu, domů a bytů; význam sčítání; historie sčítání lidu; obyvatelstvo; populační census
Název práce: Development of Population Census in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Houdková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Antovová, Michaela
Oponenti práce: Cséfalvaiová, Kornélia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to complete and assess of available information about the population census in the Czech Republic. The theoretical part deals with the development and history of population censuses in our territory. There is also briefly described the importance of the census and the utilization of data and results. Another part of this work is devoted to the last population census, which took place in 2011. Here are described especially major changes and innovations in comparison with some previous censuses. The last practical part of the work is aimed at working time series of the selected indicators based on result from the census of population and households and their subsequent analysis.
Klíčová slova: census of population and households; importance of census; population; population census; history of population census

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2016
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 19. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56504/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: