Komunikační strategie společnosti Karlovarské minerální vody a.s

Název práce: Komunikační strategie společnosti Karlovarské minerální vody a.s
Autor(ka) práce: Zoulová, Sabina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Sato, Alexej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá komunikační strategií společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. Předmětem analýzy se stane konkrétně kampaň z roku 2014 využitá k propagaci výrobku Aquila První voda. Cílem práce je na základě výsledků analýzy a vlastního výzkumu vyhodnotit dosavadní komunikační strategii a případně navrhnout její zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. První část práce obsahuje kapitoly zabývající se marketingovými a komerčními komunikacemi. Praktická část práce je věnována představení společnosti a značky Aquila, již zmíněné analýze a vlastnímu marketingovému výzkumu. Závěrečná část práce obsahuje shrnutí poznatků a návrhy a doporučení pro komunikaci do budoucna.
Klíčová slova: komunikační strategie; reklama; pramenité vody
Název práce: Communication Strategy of Company Karlovarské Mineralní Vody a.s
Autor(ka) práce: Zoulová, Sabina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Sato, Alexej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with the communication strategy of Karlovarské minerální vody, a.s. An advertising campaign, which was used for promotion of Aquila První voda in 2014, will become a subject to analysis. The aim is (on the basis of analysis results and my own research) to evaluate the current communication strategy and propose some improvements. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The firs part contains chapters dealing with marketing and commercial communications. The practical part is devoted to an introduction of the whole company and the brand Aquila, the already mentioned analysis and my own marketing research. The final part of my thesis contains a summary of my findings and suggestions for the future communication.
Klíčová slova: commercial; communication strategy; spring water

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2015
Datum podání práce: 1. 12. 2015
Datum obhajoby: 26. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50942/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: