Ocenění podniku Novartis s.r.o

Název práce: Ocenění podniku Novartis s.r.o
Autor(ka) práce: Šípková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Juráš, Dalibor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je stanovit investiční hodnotu společnosti Novartis s.r.o. pro mateřskou společnost k 1.1.2015. Nejprve jsou uvedeny základní informace o společnosti Novartis s.r.o. V další kapitole se zabývám finanční analýzou, jejímž výstupem je zhodnocení perspektivnosti oceňované společnosti. Na finanční analýzu navazuje strategická analýza, která zkoumá relevantní trh a konkurenční pozici společnosti na tomto trhu. Výstupem ze strategické analýzy je prognóza tržeb společnosti. Následuje prognóza generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu. Pro samotné ocenění byla zvolena metoda DCF equity, jako podpůrné ocenění bylo zvoleno ocenění metodou srovnatelných podniků.
Klíčová slova: Novartis s.r.o.; DCF Equity; Ocenění; metoda tržního porovnání
Název práce: Valuation of the company Novartis s.r.o
Autor(ka) práce: Šípková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Juráš, Dalibor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to determine the investment value of the company Novartis s.r.o. for the parent company to 1.1.2015. At the first part there is the basic information about the company Novartis s.r.o mentioned, In the next chapter I follow up with the financial analysis, that verifies prospects of valued company. The financial analysis is followed by an strategic analysis, that focuses on the relevant market and the competitive position of the company on this market. The output of this strategic analysis is sales prognosis of the company. In the next part there is a set up prognosis of value generators and putting the financial plan together. The value of company is determined by DCF equity and by market comparison method as a supportive valuation.
Klíčová slova: Novartis s.r.o.; market comparision method; Valuation; DCF Equity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2015
Datum podání práce: 4. 1. 2016
Datum obhajoby: 27. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54550/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: