Vícekriteriální hodnocení hráčů ve fotbalové akademii

Název práce: Vícekriteriální hodnocení hráčů ve fotbalové akademii
Autor(ka) práce: Morkus, Luboš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Bíza Bisová, Sára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá hodnocením fotbalových hráčů v budoucí fotbalové akademii pomocí tří metod vícekriteriálního rozhodování. Těmi metodami jsou WSA, TOPSIS a ELECTRE III. Na začátku práce se popisuje problém nově vznikajících fotbalových akademií. Dále se teoretická část zabývá teorií vícekriteriálního rozhodování a zaměřuje se hlavně na metody s kardinální informací. Nechybí zde také metody výpočtu vah kritérií a popis používaného softwaru. Praktická část práce je věnována výběru vhodných kritérií, kde se kritéria rozdělila do dvou hlavních kategorií, které se poté srovnávají. V praktické části nechybí stanovení vah kritérií, které se provedlo inovativní Saatyho metodou. Celkové pořadí hráčů je poté vytvořeno pomocí programového doplňku MS Excel Sanna2014. V práci se nachází i osobní hodnocení samotného diplomanta a různé experimenty s výchozími daty. Primárním cílem je vytvoření objektivního žebříčku fotbalových hráčů v akademii v kraji Vysočina pomocí různých metod výpočtu. Jedním z dalších úkolů je srovnání vlivu dat z fyzických testů na statistická data z minulého ročníku.
Klíčová slova: vícekriteriální rozhodování; fotbalové akademie; kardinální informace; MS Excel SANNA
Název práce: Multicriterial assessment of football academy players
Autor(ka) práce: Morkus, Luboš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Bíza Bisová, Sára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis evaluates soccer players in a future soccer academy located in Highlands County using three methods of multi-criteria decision making - WSA, TOPSIS and ELECTRE III. In the first chapter, the author describes emerging soccer academies. The following section discusses the theory of multi-criteria decision making and focuses mainly on methods of cardinal information as well as on examining methods for calculation of criteria weights. The section concludes with providing a description of the software used for this thesis. The practical section deals with the selection of appropriate criteria. The set of criteria is divided into two main categories, which are then compared against each other. In the course of the practical part the criteria weights computed using the Saaty method are further examined. Following the computation of individual scores, the overall assessment of players is then created using the MS Excel complementing Sanna2014 .In this thesis makes use of data from personal assessment and experiments. The primary goal is to create an objective ranking of soccer academy players in Highlands County using various calculation methods. An additional focus of this thesis is to compare the influence of physical test data on statistical data from the year 2014.
Klíčová slova: multicriteria decision making; MS Excel SANNA; football academy; cardinal information

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 7. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48163/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: