Analýza alternativních investičních příležitostí v České republice

Název práce: Analýza alternativních investičních příležitostí v České republice
Autor(ka) práce: Tvrzník, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nejčastějším problémem investorů i portfolio manažerů je snaha snížit riziko své investice na nejnižší možnou úroveň, ale zároveň zachovat takový výnos, který naplňuje investiční očekávání. V době, kdy na finančních trzích vidíme vysokou volatilitu akcií a minimální výnos dluhopisů, vstupují alternativní investice do většího zájmu investorů. V diplomové práci jsem se zaměřil na vymezení základních typů alternativních investic a podrobněji jsem zmapoval investování do "netradičních" aktiv v České republice. Ze závěrů diplomové práce vyplývá, že zemědělská půda, kterou jsem vybral jako alternativní aktivum pro investiční analýzu, přináší možnost nadprůměrných tržních výnosů. Z povahy tohoto aktiva se ale prozatím jedná o investiční příležitost pro kvalifikované investory.
Klíčová slova: Rizikový kapitál; Alternativní investice; Zemědělská půda
Název práce: The analysis of the alternative investments opportunities in the Czech republic
Autor(ka) práce: Tvrzník, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The most common problem of investors and portfolio managers is to reduce their investment risk to the lowest possible level, while maintaining such income that meets investment expectations. At a time when we see high volatility of the shares and the minimum yield bonds in the financial markets, alternative investments enter into the larger interest of the investors. In my thesis I have focused on defining the basic types of alternative investments and in particular I focused on investing in "unconventional" assets in the Czech Republic. The conclusions of the thesis suggest that agricultural land, which I chose as an alternative asset for the investment analysis, brings an opportunity to achieve above-average market returns. The nature of this asset implies for the time being that this is an investment opportunity only for qualified investors.
Klíčová slova: Venture capital; Alternative investments; Agricultural land

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 7. 2014
Datum podání práce: 4. 9. 2015
Datum obhajoby: 16. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48604/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: