Building future standard and Knowledge Management for Inventory Management in Logistics Europe Central

Název práce: Building future standard and Knowledge Management for Inventory Management in Logistics Europe Central
Autor(ka) práce: Oravcová, Lucia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Colantuoni, Rossella
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to build standards and Knowledge Management for the Inventory Management in the Materials Management department in the Logistics Europe Central region. The theoretical of this master thesis part provides a theoretical basis in Lean management with the focus on administrative environment. It further clarifies the importance and benefits of standards and Knowledge Management in the context of Lean and describes Lean frameworks used for building the project steps of the practical part of this master thesis. Furthermore, an overview about current Lean practices in the company is provided. The practical part of this master thesis portrays the establishment and development of standards and Knowledge management in the Materials Management department. In details, the project steps are discussed and illustrated where applicable. Status update of the project is provided including the feedback of relevant stakeholders. Lastly, author gives recommendations for the further continuation of the project for the department from strategic, tactical and operational perspective.
Klíčová slova: SDCA; Lean Management; Knowledge Management ; Standard; PDCA
Název práce: Building future standard and Knowledge Management for Inventory Management in Logistics Europe Central
Autor(ka) práce: Oravcová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Colantuoni, Rossella
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vytvořit standardy a Knowledge Management pro procesy týkající se řízení zásob v oddělení logistiky v centrální Evropě. Teoretická část přibližuje Lean Management a jeho principy se zaměřením na administrativní prostředí. Pojednává o důležitosti a výhodách standardů a Knowledge Management v Lean kontextu. Dále podává přehled o současných Lean aktivitách v dané spološnoti. Nakonec popisuje relevantní Lean nástroje použité k rozdělení a řízení jednotlivých projektových fází v praktické části této diplomové práce. Praktická část diplomové práce zobrazuje proces reálního vytvoření standardů a Knowledge Management v oddělení materiálového managementu. Čtenáři je poskytnut detailní náhled na projektové fáze doplněn názornými ukázkami. Na závěr práce je zhodnocen současný stav projektu a analyzována dosavadní zpětná vazba od zúčastněných osob. Autor rovněž poskytuje své rady a doporučení pro budoucí pokračování projektu ze strategické, taktické a operativní perspektivy.
Klíčová slova: SDCA; Knowledge Management; Lean Management; PDCA; standard

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2015
Datum podání práce: 20. 8. 2015
Datum obhajoby: 10. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51823/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: