Marketing, propagace a public relations činoherního divadla na příkladu Městského divadla Kladno

Název práce: Marketing, propagace a public relations činoherního divadla na příkladu Městského divadla Kladno
Autor(ka) práce: Vurbsová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Homindová Römerová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na marketing, propagaci a Public Relations a možnosti jejich využití v kulturních institucích, konkrétně pak v divadle. Teoretická část se věnuje základním pojmům z oblasti marketingu, jeho historii, vývoji, nejdůležitějším marketingovým nástrojům a možnostem jejich využití. Druhá část práce je věnována Městskému divadlu Kladno, jeho historii, současné situaci, dramaturgickému profilu, ale také návštěvnosti a jejímu možnému zvýšení pomocí nástrojů marketingového mixu. Součástí práce je také vyhodnocení dotazníkového šetření týkajícího se vztahu obyvatel města Kladna k divadlu obecně i konkrétně k tomu kladenskému, které bylo realizováno autorkou práce.
Klíčová slova: marketing; propagace ; dotazníkové šetření; marketingová kampaň; divadlo; návštěvnost; rekonstrukce; Městské divadlo Kladno; Public Relations; Divadla Kladno s.r.o.
Název práce: Marketing, promotion and public relations in drama theater on the example of the City Theatre Kladno
Autor(ka) práce: Vurbsová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Homindová Römerová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work is focused on marketing, promotion and public relations and their potential use in cultural institutions, especially in the theatre. The theoretical part aims on the basic concepts of marketing, its history, evolution, the most important marketing tools and their use. The second part is devoted to Městské divadlo Kladno (City Theatre in Kladno), its history, current situation, its dramaturgical profile and also the attendance rate of Kladno theatre and potential of increasing the traffic by using the tools of the marketing mix. Part of the work is also an evaluation questionnaire regarding the relationship between inhabitants of the city of Kladno to the theatre generally and specifically to the one in Kladno, this questionnaire was implemented authored work.
Klíčová slova: theatre; marketing campaign; attendance; reconstruction; survey; Městské divadlo Kladno (City Theatre in Kladno); public relations; promotion; marketing; Divadla Kladno s.r.o. (Theatres of Kladno Ltd.)

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2015
Datum podání práce: 26. 8. 2015
Datum obhajoby: 11. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53469/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: