On the analysis of the spot electricity prices

Název práce: On the analysis of the spot electricity prices
Autor(ka) práce: Čurpek, Juraj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis is devoted to the analysis of the spot electricity prices on the wholesale market. By performing a correlation and regression analysis we search for the relationship between these prices presented on two different power exchanges - NordPool Spot and OMIE, and corresponding temperature in these regions which is important fundamental factor. Our main goal is to calculate the correlation coefficients of the average daily spot electricity prices and the temperature, finding a simple regression model which describes this relationship, explanation of the relationships determined and their comparison with the generally accepted assumptions.
Klíčová slova: correlation analysis; wholesale market; electricity; spot price; NordPool Spot; OMIE; regression analysis
Název práce: On the analysis of the spot electricity prices
Autor(ka) práce: Čurpek, Juraj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V této diplomové práci se věnujeme analýze spotových cen elektrické energie na velkoobchodním trhu. Pomocí korelační a regresní analýzy hledám vztah mezi těmito cenami kótovanými na dvou odlišných energetických burzách - NordPool Spot a OMIE, a příslušní teplotou v těchto regionech jakožto důležitým fundamentálním faktorem. Hlavním cílem je výpočet korelačních koeficientu závislosti průměrných denních spotových cen elektrické energie na teplotě, nalezení jednoduchého regresního modelu popisujícího danou závislost, vysvětlení vypočtených vztahu a jejich srovnáni s obecně přijímanými předpoklady.
Klíčová slova: NordPool Spot; regresní anlaýza; korelační analýza; velkoobchodní trh; elektřina; spotová cena; OMIE

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2014
Datum podání práce: 28. 2. 2015
Datum obhajoby: 17. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47338/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: