Mystery shopping a jeho využití společnostmi Shell Slovak Republic a.s a Pandora Jewelry CR, s.r.o

Název práce: Mystery shopping a jeho využitie spoločnosťami Shell Slovak Republic a.s a Pandora Jewelry CR, s.r.o
Autor(ka) práce: Malásková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou marketingového výskumu, pričom sa hlbšie venuje jednej z metód využívaných pri tomto výskume -- mystery shoppingu a jeho využitiu skúmanými spoločnosťami Shell Slovak Republic a.s. a Pandora Jewelry CR s.r.o.. V prvej kapitole definuje marketingový výskum, jeho ciele, ako i jednotlivé metódy používané k získavaniu informácií, podrobnejšie sa zaoberá pozorovanou metódou a následne popisuje slovenský a český trh s mystery shoppingom. Druhá kapitola je zameraná na predstavenie jednotlivých článkov v tomto procese a ich úloh a povinností. Posledná, tretia, kapitola sa potom venuje predstaveniu pozorovaných spoločností, ich nárokom na osobu mystery shoppera, priebehu jeho návštevy na jednotlivých pobočkách. V závere kapitoly porovnáva nároky spoločností, vyhodnocuje dotazníky používané spoločnosťami pre účely mystery shoppingu a navrhuje a doporučuje zmeny v ich obsahu, ktoré by mohli zvýšiť ich vypovedajúcu schopnosť.
Klíčová slova: mystery shopper; Shell Slovak Republic, a.s.; mystery shopping; Pandora Jewelry CR, s.r.o.; marketingový výskum
Název práce: Mystery shopping a jeho využití společnostmi Shell Slovak Republic a.s a Pandora Jewelry CR, s.r.o
Autor(ka) práce: Malásková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového výzkumu, přičemž se hlouběji věnuje jedné z metod užívaných při tomto výzkumu -- mystery shoppingu a jeho využití zkoumanými společnostmi Shell Slovak Republic a.s. a Pandora Jewelry CR s.r.o.. V první kapitole definuje marketingový výzkum, jeho cíle, jakož i jednotlivé metody používané k získávání informací, hlouběji se zaobírá pozorovanou metodou a následně popisuje slovenský a český trh s mystery shoppingem. Druhá kapitola je zaměřená na představení jednotlivých článků v tomto procesu, jejich úloh a povinností. Poslední, třetí, kapitola se pak věnuje představení pozorovaných společností, jejich nárokům na osobu mystery shoppera, průběhu jeho návštěvy na jednotlivých pobočkách. V závěru kapitoly porovnává nároky společností, vyhodnocuje dotazníky jimi používané pro účely mystery shoppingu, navrhuje a doporučuje změny v jejich obsahu, které by mohly zvýšit vypovídací schopnost těchto dotazníků.
Klíčová slova: mystery shopping; marketingový výzkum; mystery shopper; Shell Slovak Republic, a.s.; Pandora Jewelry CR, s.r.o.
Název práce: Mystery shopping and its usage by Shell Slovak Republic, Inc. and Pandora Jewelry CR, Ltd
Autor(ka) práce: Malásková, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis is dealing with the marketing research, especially with one of its methods -- mystery shopping and its use by companies Shell Slovak Republic a.s.. and Pandora Jewelry CR s.r.o.. In the first chapter, it defines the marketing research, its goals and methods used in gathering information. It deals with the observed method in more detail and it gives us the view at the mystery shopping market in Slovakia and Czech Republic. The second chapter is focused on the introduction of the main actors in the process, as well of its roles and responsibilities. The third chapter then introduces the observed companies, their demands for the personality of the mystery shopper and the course of his visit of these companies branches. In the end of the chapter it compares the companies demands, assesses the questionnaires used by these companies during the process of mystery shopping and it proposes and recommends their contents changes which might help rise their explanatory power.
Klíčová slova: Shell Slovak Republic, a.s.; Pandora Jewelry CR, s.r.o.; mystery shopping; marketing research; mystery shopper

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2014
Datum podání práce: 4. 5. 2015
Datum obhajoby: 18. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48059/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: