Arabské jaro - komparace příčin, průběhu a výsledků převratů v Egyptě a Libyi

Název práce: Arabské jaro - komparace příčin, průběhu a výsledků převratů v Egyptě a Libyi
Autor(ka) práce: Wimerová, Linda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lisa, Aleš
Oponenti práce: Němec, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá arabským jarem obecně a na příkladu dvou států - Libye a Egypta. Práce přináší velké množství informací, porovnává příčiny, průběh a důsledky "libyjského jara" a "egyptského jara", srovnává a analyzuje významné faktory (zapojení zahraničních aktérů, zapojení občanské společnosti, reakce diktátorů na povstání), kterými se zkoumané procesy v těchto dvou zemích odlišují a naopak. Práce sleduje obecné příčiny, průběh, důsledky arabského jara, a to v kontextu transformace politických systémů z nedemokratických k demokratickým politickým systémům; zkoumá konkrétní příčiny, průběh a důsledky povstání v Egyptě a Libyi; shrnuje a komparuje specifické znaky obou zemí.
Klíčová slova: Arabské jaro; totalitarismus; Libye; povstání; revoluce; transformace; Egypt; autoritářství; demokracie
Název práce: Arab spring - comparison of the causes, processes and and results in Egypt and Libya
Autor(ka) práce: Wimerová, Linda
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lisa, Aleš
Oponenti práce: Němec, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the Arab spring in general and on the example of two states - Libya and Egypt. The paper contains large amounts of information, compares the causes, timeline and consequences of the Libyan and Egyptian spring and also introduces and analyzes major factors (the involvement of foreign parties, involvement of the civilian population, the reaction of the dictators to the uprising), which differentiate and unify the examined processes in these countries. The work tracks general causes, process and consequences of the Arab spring in the context of transformation of political systems from totalitarian to democratic; investigates the specific causes and consequences of the uprisings in Egypt and Libya; summarizes and compares the specifics of both countries.
Klíčová slova: transformation; uprising; authoritarianism; Arab spring; Egypt; revolution; democracy; Libya; totalitarianism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2014
Datum podání práce: 17. 5. 2015
Datum obhajoby: 23. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48954/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: