Analýza vývoje hypotéčních úvěrů v ČR a SR

Název práce: Analýza vývoja hypotekárnych úverov v ČR a SR
Autor(ka) práce: Pospišová, Marcela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Galuška, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou vývoja hypotekárnych úverov v ČR a SR. V prvej časti práce je popísaný hypotekárny úver z hľadiska teórie, jeho zákonné vymedzenie v obidvoch štátoch, rozbor jednotlivých druhov hypotekárnych úverov a bližšie je popísany hypotekárny proces z hľadiska stanovenia, splácania a čerpania hypotekárnych úverov. Ďalej je táto časť zameraná na možnosti štátnej podpory v ČR i v SR. V druhej časti sú analyzované jednotlivé determinanty vývoja hypotekárnych úverov a to sú úroková sadzba, ceny nehnuteľností, makroekonomický ukazovateľ nezamestnanosť, ich vplyv na vývoj hypotekárnych úverov a ich komparácia v ČR a SR. Tretia časť pojednáva o výške poskytnutých úverov, počte uzavretých zmlúv a výške nesplatených istín. V závere práce je na základe predchádzajúcej analýzy zobrazený a porovnaný vývoj v oboch krajinách.
Klíčová slova: nehnuteľnosť; úroková sadzba; hypotekárny úver
Název práce: Analýza vývoje hypotéčních úvěrů v ČR a SR
Autor(ka) práce: Pospišová, Marcela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Galuška, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje hypotečních úvěrů v ČR a SR. V první části práce je popsaný hypoteční úvěr z hlediska teorie, jeho zákonné vymezení v obou státech, rozbor jednotlivých druhů hypoteční úvěrů a blíže je popsaný hypoteční proces z hlediska stanovení, splácení a čerpání hypotečních úvěrů. Dále je tato část zaměřena na možnosti státní podpory v ČR i v SR. V druhé části jsou analyzovány jednotlivé determinanty vývoje hypotečních úvěrů a to jsou úroková sazba, ceny nemovitostí, makroekonomický ukazatel nezaměstnanost, jejich vliv na vývoj hypotečních úvěrů a jejich komparace v ČR a SR. Třetí část pojednává o výši poskytnutých úvěrů, počtu uzavřených smluv a výši nesplacených jistin. V závěru práce je na základě předchozí analýzy zobrazen a porovnán vývoj v obou zemích.
Klíčová slova: úroková sazba; nemovitosti; hypoteční úvěr
Název práce: Analysis of the development of mortgage loans in the Czech Republic and Slovakia
Autor(ka) práce: Pospišová, Marcela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Galuška, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyzed the development of mortgage lending in the Czech Republic and Slovakia. The first part describes a mortgage loan from a theoretical point of view, the statutory definition in both states, the analysis of different types of mortgage loans and closer describes the process in terms of determination, repayment of mortgage loans and drawing. This part is focused on the possibility of state aid in the Czech Republic and Slovakia. The second part focuses on the individual determinants of development of mortgage lending and they are the interest rate, prices of real estates, macroeconomic indicator, which is unemployment and their influence on the development of mortgage loans and their comparation between the Czech Republic and Slovakia. The third part deals with the amount of loans granted, the number of contracts and the amount of outstanding principals. The final part illustrates the developement in both states compared to each other and is based on the previous analysis.
Klíčová slova: interest rate; mortgage loan; real estate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2014
Datum podání práce: 1. 6. 2015
Datum obhajoby: 18. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49873/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: