Analýza a návrh aplikace pro správu operativního cash flow

Název práce: Analýza a návrh aplikace pro správu operativního cash flow
Autor(ka) práce: Knettig, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šebesta, Michal
Oponenti práce: Jelínek, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá návrhem aplikace, která poskytne svému uživateli jednoduchý pohled na předpokládaný operativní cash flow na základě dat získávaných z účetnictví. Práce si klade několik cílů. Zaprvé, analyzovat literaturu v oblasti operativního cash flow, identifikovat konkurenci a sumarizovat funkce v oblasti aplikací pro analýzu cash flow. Zadruhé, identi-fikovat požadavky vybrané organizace, kterou je společnost K-net Technical International Group, s.r.o., a vyhodnotit přínosy vlastního vývoje aplikace. Zatřetí, navrhnout a vyvinout aplikaci vyhovující požadavkům této organizace. Začtvrté, identifikovat problematická mís-ta vznikající v rámci vlastního vývoje a provozu aplikace. Těchto cílů bylo dosaženo jak důkladnou analýzou existující literatury, tak systematickou prací za využití částečně internetových a částečně knižních zdrojů pro praktickou část práce a průběžnou konzultací funkčnosti aplikace s jejím zadavatelem. První část práce je věnována rešerši literatury a definici pojmu operativní cash flow. Další částí je analýza požadavků na aplikaci, analýza trhu a jeho vyhodnocení. Následuje návrh a konkrétní implementace aplikace v prostředí Microsoft Office Excel. Poslední část se věnu-je identifikaci problematických míst při vlastním vývoji aplikace oproti nákupu hotového řešení. V závěru je zhodnoceno naplnění cílů, přínos práce a poskytnuty návrhy na rozšíření. Přínosem práce je analýza problematiky operativního cash flow. Dalším přínosem je analýza trhu aktuálně dostupných řešení. Nejdůležitějším přínosem této práce je pak vlastní vyvinu-tá aplikace, která splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené při zadání práce.
Klíčová slova: Cash flow; VBA; Excel; Analýza; Vývoj aplikace
Název práce: Analysis and design of an application for operating cash flow management
Autor(ka) práce: Knettig, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šebesta, Michal
Oponenti práce: Jelínek, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on design of an application which shall provide its user and easy view on predicted cash flow from operating activities on the basis of data extracted from an ac-counting system. The thesis has several goals. First, analyze literature in operating cash flow, identify competition and summarize functions of applications for cash flow analysis. Secondly, identify requirements of a selected organization, which is K-net Technical Inter-national Group, s.r.o., and evaluate the benefits of custom application development. Third, design and develop application complying with requirements of the organization. Fourth, identify bottlenecks arising from custom application development and operation. These aims were achieved by thorough analysis of existing literature, as well as by system-atic work while using partly online and partly printed sources for the practical part of work and by continuous consultation of application functionality with the company. The first part is devoted to literature research and the definition of operating cash flow. Next part is the analysis of application requirements, and market evaluation. Following is the design and implementation of the application in Microsoft Office Excel. The last part deals with the identification of bottlenecks in custom application development compared to buying a third party solution. In conclusion, there is evaluated fulfillment of objectives, the contributions of thesis and also made proposals to expand. The contribution of this work is the analysis of the area of operating cash flow. Another benefit is the research of currently available solutions on the market. The most important contribution of this work is then the custom development of the application that meets all the requirements specified when entering work by the client.
Klíčová slova: Cash flow; VBA; Excel; Analysis; Application Development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 18. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51269/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: