Analýza trhu cukru na Slovensku

Název práce: Analýza trhu cukru na Slovensku
Autor(ka) práce: Masrnová, Alžbeta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza stravu slovenského cukrovarníctva. Je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike cukru, popisuje výrobu cukru a jeho využitie. V druhej kapitole sa nachádza súhrn svetových producentov a spotrebiteľov. Ďalej sa druhá kapitola zaoberá Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ a jej obmedzovaním trhu s cukrom prostredníctvom Spoločnej organizácie trhu s cukrom a jeho reformami. Tretia kapitola podáva náhľad do vývoja cukrovarníctva na území Slovenska až do súčasnosti a zároveň analyzuje dopad reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky na slovenský trh s cukrom. Štvrtá kapitola popisuje nové trendy na trhu s cukrom ako sú biocukor a rôzne iné náhrady repného cukru. Dôležitou súčasťou tejto kapitoly je aj výroba bioetanolu a možnosť jeho produkcie na Slovensku.
Klíčová slova: cukrová repa; Spoločná poľnohospodárska politika; bioetanol; trh cukru; cukor
Název práce: Analýza trhu cukru na Slovensku
Autor(ka) práce: Masrnová, Alžbeta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analýza stravu slovenského cukrovarnictví. Je rozdělená do čtyř kapitol. Prvá kapitola je věnovaná všeobecné charakteristice cukru, popisuje výrobu cukru a jeho využití. V druhé kapitole se nachází souhrn světových producentů a spotřebitelů. Dále se druhá kapitola zaobírá Společnou zemědělskou politikou EÚ a její omezováním trhu s cukrem prostřednictvím Společné organizace trhu s cukrem a jeho reformami. Třetí kapitola podává náhled do vývoje cukrovarnictví na území Slovenska až do současnosti a zároveň analyzuje dopad reforem Společné zemědělské politiky na slovenský trh s cukrem. Čtvrtá kapitola popisuje nové trendy na trhu s cukrem, jakými jsou biocukr a různé jiné náhrady řepného cukru. Důležitou součástí této kapitoly je i výroba bioetanolu a možnost jeho produkce na Slovensku.
Klíčová slova: Společná zemědělská politika EU; cukr; bioetanol; trh cukru; cukrová řepa
Název práce: The Analysis of the Slovak sugar trade
Autor(ka) práce: Masrnová, Alžbeta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the situation on the Slovak sugar industry. The paper is divided into four chapters. The first chapter describes general characteristic of sugar, its production and its usage. In the second chapter can be found the summary of world sugar producers and consumers. Moreover this chapter includes the Common Agriculture Policy of the European Union and its regulations on the sugar market thanks to the reforms of the Common organisation of market in the sugar. The third chapter contains a view into the history of the sugar industry in the Slovak region and at the same time analyses the influence of the reforms of Common Agriculture Policy upon the Slovak sugar trade. The fourth chapter describes the new trends on the sugar trade such as biosugar and alternatives to the beet sugar. The important part of this chapter is also the production of bioethanol and its potential production in Slovakia.
Klíčová slova: bioethanol; Common Agriculture Policy of the European Union; sugar beet; sugar

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2014
Datum podání práce: 15. 4. 2015
Datum obhajoby: 28. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47978/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: