International Negotiation in Multinational Company of International Union of Youth

Název práce: International Negotiations in Multinational Company of IUY
Autor(ka) práce: Kolesnik, Nikolaj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Říha, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Negotiation has been a frequent subject of research over past centuries, especially in 20. century this area of business has been recognizing an increasing popularity. This thesis is exploring connections between employees' behaviour of the International Union of Youth in Prague and their negotiation style. Pursuant the research it appears that we can predict employees negotiation style if we are familiar with their behaviour. Moreover, findings showed that there are positive and negative correlations between style of negotiation and behaviour of employees.
Klíčová slova: negotiation style; Negotiation; employee behaviour; International Union of Youth
Název práce: International Negotiation in Multinational Company of International Union of Youth
Autor(ka) práce: Kolesnik, Nikolaj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Říha, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Téma vyjednávání v obchodu je konceptem, který byl studován po staletí. Především od 20. století tato problematika postupně získává více pozornosti. Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vztahu mezi chováním zaměstnanců Mezinárodního Svazu Mládeţe v Praze a jejich stylem vyjednávání. Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe jednání zaměstnanců můţeme předvídat, pokud známe charakteristiky jejich chování. Dále, zkoumání prokázalo pozitivní a negativní korelaci mezi individuálním stylem vyjednávání a chováním zaměstnanců.
Klíčová slova: styl vyjednávání; Mezinárodní Svaz Mládeže; chování zaměstnanců; obchodní vyjednávání

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2013
Datum podání práce: 10. 1. 2015
Datum obhajoby: 29. 4. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45546/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: