Spolupráce firem v ČR s univerzitami jako součást HR marketingu

Název práce: Spolupráce firem v ČR s univerzitami jako součást HR marketingu
Autor(ka) práce: Ondrušková, Silvie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá personálním marketingem se zaměřením na jeho externí část, která je chápána jako způsob získávání zaměstnanců v požadované kvantitě a kvalitě. V teoretické části bude definován pojem HR marketing, bude popsána podstata marketingového přístupu k lidským zdrojům a nástroje, které využívá ve srovnání s klasickým marketingem. Také bude objasněna role personálního útvaru společností při aplikaci těchto principů, hlavně v procesu náboru nových pracovníků. Praktická část je zaměřena na podrobnější popis aktivit, které firmy v rámci personálního marketingu dělají. Dále budou uvedeny výsledky dvou dotazníkových šetření, které ilustrují uvedenou teorii a poskytnou zkušenosti společností, jenž se HR marketingu věnují. V závěru je předložen návrh strategie spolupráce s univerzitami a školami pro konkrétní společnost. Cílem je navrhnout takovou strategii, která posílí vnímání značky jako kvalitního zaměstnavatele i znalost výrobků firmy mezi vybranou skupinou studentů, což zlepší situaci při získávání většího množství kvalitních uchazečů z pracovního trhu.
Klíčová slova: HR marketing; spolupráce s univerzitami; personální marketing
Název práce: Cooperation with universities as part of HR marketing
Autor(ka) práce: Ondrušková, Silvie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Subject of the thesis is HR marketing with focus on its external part, which is seen as a way to recruit employees in the required quantity and quality. In the theoretical part the term HR marketing will be defined, the essence of the marketing approach to human resources will be described as well as the tools used in comparison with conventional marketing. Next, the role of the HR department in the application of these principles, especially in the recruitment proces, will be clarified. The practical part is focused on a more detailed description of the activities that companies do within HR marketing. The aim of this work is to design a strategy for particul company that will strengthen perception as a good employer, improve recruiting process and the knowledge of company products among selected group of students. The suggested steps will be based on results of two surveys that provide the experience of companies engaged in HR marketing and examine approach of students towards these activities.
Klíčová slova: Cooperation with universities; HR marketing; Employer branding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 9. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44579/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: