CSR v ČR – chtějí firmy celonárodní systém koordinace CSR?

Název práce: CSR v ČR – chtějí firmy celonárodní systém koordinace CSR?
Autor(ka) práce: Skřivan, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Plášková, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce spojuje koncept společenské odpovědnosti (CSR) s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje a obecně představuje jeho vznik a vývoj. V praktické rovině, na základě průzkumu mezi firmami v ČR, ve vybraných faktorech analyzuje, jaká měly firmy očekávání ze zavedení koncepce CSR do podnikové strategie a tato očekávání porovnává s tím, jaké pozitivní vlivy skutečně praxe CSR přinesla. Výsledky ukazují, že očekávání jsou značně pozitivní, ale neshodují se zcela se spíše pesimistickou zpětnou vazbou z praxe. Dále je díky průzkumu zjištěno, že firmy vnímají značné bariéry při snaze zavádět CSR a také, že existuje znatelná poptávka po větší iniciativě státu v koordinaci CSR. Firmy požadují, aby stát, prostřednictvím národní strategie rozvoje CSR a vytvořením centrálního informačního portálu, napomáhal šíření informací a motivoval firmy a organizace ke spolupráci. Zároveň je zaznamenána značná poptávka po tom, aby stát zohledňoval koncept CSR v rámci legislativy veřejných zakázek.
Klíčová slova: národní strategie; vláda; CSR; bariéry; očekávání; informace; veřejné zakázky; trvale udrţitelný rozvoj; hodnocení
Název práce: CSR in Czech Republic - Do Companies Want a National CSR Coordination?
Autor(ka) práce: Skřivan, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Plášková, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis connects the concept of corporate social responsibility (CSR) with sustainable development. In general, it shows the theoretical essentials of CSR area. Based on own research among companies in the Czech republic, the thesis analyzes, in specific factors, what expectations companies had of implementing the CSR to business strategy. These expectations are then, by firms, compared to evaluations of positives in said specific factors. The results show, that expectations are considerably high, but they are not met by the pesimistic, unsatisfying evaluations of CSR praxis. Further analysis shows, that firms recognize number of serious barriers in process of CSR implementation and it also shows,that there is a noticeable demand for greater coordination initiative of government. The firms also demand a systematic approach of government based on a national strategy of CSR and, additonaly, establishing a central information source for effective and progressive information spreading and propagation. In last analysis, the results show, that firms would appreciate a systematic acknoledgement of the CSR concept in the legislature and praxis of public procurement.
Klíčová slova: national strategy; barriers; informations; public procurement; government; sustainable development; evaluation; expectations; CSR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 11. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45000/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: