The systemic excess of liquidity in the banking system and monetary exit strategies of ECB and FED

Název práce: The systemic excess of liquidity in the banking system and monetary exit strategies of ECB and FED
Autor(ka) práce: Panfile, Mariana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to analyze the unconventional monetary policy measures that were applied by the Federal Reserve System and the European Central Bank as a response to the current financial crisis, and the possibility of an exit strategy for each of the central banks. The first part of the thesis describes the theoretical background to the non-traditional monetary policy, specifically the quantitative easing. The second part focuses on two different cases of the QE application -- the Federal Reserve and the European Central Bank, highlighting the specific programs and their effects on the economy. The last part examines the possible return to the traditional monetary policy tools for each of the central banks, in the context of the current economic outlook and the specific measures that were implemented. The results of the paper are summarized in the conclusion of the master thesis.
Klíčová slova: exit strategy; the Federal Reserve System; the European Central Bank; quantitative easing; financial crisis
Název práce: The systemic excess of liquidity in the banking system and monetary exit strategies of ECB and FED
Autor(ka) práce: Panfile, Mariana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza nekonvenční měnové politiky, která byla aplikována Federálním rezervním systémem a Evropskou centrální bankou jako reakce na současnou finanční krizi, a možnost implementace strategie exitu pro každou z centrálních bank. První část práce popisuje teoretická východiska nekonvenční měnové politiky, konkrétně kvantitativního uvolňování (QE). Druhá část se zaměřuje na dva různé případy aplikace QE, a to Federální rezervní systém a Evropská centrální banka, a zdůrazňuje konkrétní programy a jejich vliv na ekonomiku. Poslední část se zabývá možným návratem k tradičním měnově-politickým nástrojům pro každou z centrálních bank v kontextu současného ekonomického výhledu a konkrétních opatření, které byly realizovány. Na závěr jsou shrnuté hlavní výsledky této diplomové práce.
Klíčová slova: strategie exitu; Federální rezervní systém; Evropská centrální banka; kvantitativní uvolňování; finanční krize

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 18. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46376/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: