Specializovaná mateřská školka na rozvoj kreativity a uměleckých dovedností – její založení a uplatnění na trhu

Název práce: Specializovaná mateřská školka na rozvoj kreativity a uměleckých dovedností – její založení a uplatnění na trhu
Autor(ka) práce: Novotná, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem založení specializované mateřské školy a jejím uplatněním na trhu. Teoretická část objasňuje náležitosti nutné k založení soukromé mateřské školy a analyzuje současnou situaci na trhu v oblasti předškolního vzdělávání. Praktická část práce je věnována konkrétnímu příkladu soukromé umělecké školky Artík. Popisuje vyjímečnost konceptu školky i uměleckých specializací a předkládá doporučení pro efektivní uplatnění školky na konkurenčním trhu. V závěru práce jsou teoretické i praktické poznatky podloženy dotazníkovým šetřením. Práce by měla být podkladem pro budoucí podnikatelský plán soukromé umělecké školky Artík.
Klíčová slova: kreativita; analýza trhu; soukromá mateřská škola; podnikatelský plán; Předškolní vzdělávání
Název práce: Specialized kindergarten for the development of creativity and artistic skills - its establishment and use in the market
Autor(ka) práce: Novotná, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the business plan of establishment of a specialized kindergarten and its possibilities in the market. The theoretical part explains the requirements necessary for an establishment of a private kindergarten and analyzes the current situation on the market of preschool education. The practical part focuses on a specific example of a private kindergarten named Artík. It describes the exceptional concept of this kindergarten and its artistic specialties and gives recommendations for its most effective use in a competitive market. In the conclusion of the thesis is the theoretical and practical knowledge based on questionnaire survey. The work should provide a basis for the future business plan of private kindergarten Artík.
Klíčová slova: creativity; market analysis; private kindergarten; business plan; Preschool education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2014
Datum podání práce: 20. 8. 2014
Datum obhajoby: 16. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46453/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: