Projektové řízení: na cestě od tradičních metod k agilním metodám

Název práce: Projektové řízení: na cestě od tradičních metod k agilním metodám
Autor(ka) práce: Kačín, Radovan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Veber, Jaromír
Oponenti práce: Srpová, Jitka; Doucek, Petr; Buchalcevová, Alena; Petříková, Růžena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem disertační práce je projektové řízení. Práce se zabývá touto oblastí ekonomiky s celosvětově rostoucím významem. Cílem práce je poskytnout doporučení pro využívání a zavádění agilních přístupů projektového řízení v organizacích v českém prostředí. Teoretická část ukazuje aktuálně používané standardy, nové verze tradičních přístupů i nově se objevující přístupy; dále ukazuje aktuální trendy v disciplíně projektového řízení. Podrobněji jsou pak rozebrány agilní přístupy projektového řízení včetně vazeb na teorii firmy a teorii podnikatelství. Zavádění agilních přístupů je změnovým projektem, část práce tedy hledá doporučení teorie změny. Vlastní výzkum navazuje na existující průzkum agilního projektového řízení, zkoumá přínosy a zavádění agilního projektového řízení v podnikové sféře. Přínosem práce je identifikace společných rysů více přístupů tradičně oddělených, lepší pochopení možností nasazení agilních přístupů projektového řízení i doporučení pro zavádění agilních přístupů.
Klíčová slova: projektový management; projektové řízení; management změny; agilní přístupy
Název práce: Project management: on the path from traditional methods to agile
Autor(ka) práce: Kačín, Radovan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Veber, Jaromír
Oponenti práce: Srpová, Jitka; Doucek, Petr; Buchalcevová, Alena; Petříková, Růžena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This dissertation focuses on the discipline of project management, a field with a growing importance worldwide. The goal of the dissertation is to give recommendations for use and deployment of agile approaches in Czech environment. The theoretical part of this thesis shows currently used methods and standards. These include new versions of traditional approaches and newly emerging approaches. The thesis also describes current trends in the discipline of project management. Agile project management is analyzed in more detail. Links to the theory of the firm and entrepreneurship are provided. As introduction of agile into enterprise is a change project, part of this thesis also seeks recommendations from change management for the agile introduction and implementation. Original survey builds on an existing survey of agile project management and identifies benefits and implementation of agile project management. Contributions of the thesis are identification of similarities in approaches traditionally belonging to different disciplines and better understanding of agile introduction and implementation.
Klíčová slova: management of change; change management; agile approaches; project management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2013
Datum podání práce: 30. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47740/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: