Operační program Průmysl a podnikání pro malé a střední podnikatele v České Republice – program Klastry

Název práce: Operační program Průmysl a podnikání pro malé a střední podnikatele v České Republice – program Klastry
Autor(ka) práce: Pražák, Vítězslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Květoň, Viktor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku čerpání finanční podpory z veřejných rozpočtů u klastrových organizací. Rozebírá princip a důvody sdružování podnikatelů do klastrů a zamýšlí se nad účelností podpory takových organizací a iniciativ, zejména v kontextu domácího prostředí, kdy klastr může být odpovědí regionálních podniků na kapitálově silné nadnárodní koncerny. Uvažuje nad optimální strukturou klastrové organizace v České Republice s ohledem na tuzemské právní a podnikatelské prostředí. V analytické části se pak práce podrobně věnuje struktuře využívání dotačního programu Klastry v Operačním Programu Průmysl a Podnikání ve zkráceném programovacím období 2004-2006 za účelem zvážení efektivity programu.
Klíčová slova: OPPP; podpora podnikání; klastry
Název práce: Operational programme Industry and Enterprise for small and medium-sized enterprises – programme Clusters
Autor(ka) práce: Pražák, Vítězslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Květoň, Viktor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis is targeted on the problem of financial support of the cluster organizations from public budgets. It analyses the main factors and reasons of the entrepreneurs for joining clusters and it is studying the principle of supporting those organizations, focusing mainly on domestic environment where cluster can work as a response of regional industries to the global financially strong concerns. It considers the optimal cluster structure in the Czech Republic in respect to domestic legal framework and local business conditions. In its analytical part, the thesis is focused on the structure of using the financial support from programme Klastry in Operational programme Industry and Enterprise in shortened programming period 2004-2006 with intentions to evaluate the effectivity of the programme.
Klíčová slova: OPIE; investment and business development; cluster

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2008
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 23. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26777/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: