Brownfield – možnosti využití brownfield na praktickém příkladu

Název práce: Brownfield – možnosti využití brownfield na praktickém příkladu
Autor(ka) práce: Kottnauerová, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Weingärtnerová, Markéta
Oponenti práce: Munzar, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využívání brownfield. Tématicky se práce člení na dvě základní části, a to teoretickou část věnovanou problematice brownfield a praktickou část. Úvodní část práce se tedy věnuje základním pojmům z oblasti brownfield, nejčastějším příčinám vzniku a obsahuje také klasifikaci jednotlivých typů brownfield včetně častých problémů při jejich rekultivaci. V praktické části se autorka zaměří na nastínění problémů při snaze o opětovné využití brownfield na praktickém příkladě. Cílem bakalářské práce je poskytnout podrobnější informace k problematice brownfield při využití praktického příkladu a nastínění nejčastějších problémů při jejich využívání, se kterými je nutno se vypořádat.
Klíčová slova: sanace ; regionální rozvoj; regenerace brownfields
Název práce: Brownfield - possibilities of utilizing the Brownfield sites illustrated on a practical example
Autor(ka) práce: Kottnauerová, Šárka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Weingärtnerová, Markéta
Oponenti práce: Munzar, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the possibilities of utilizing the Brownfield sites illustrated on a practical example. Thematically, the work is divided into two parts, a theoretical section, which addresses the Brownfield issues and its practical part. The introductory part focuses on basic concepts around Brownfield, the most common causes of it, and also contains a classification of different types of Brownfield including frequent difficulties in their rehabilitation. In the practical part, the author focuses on the problems outlined in the attempt to re-use Brownfield sites on a practical example. The aim of this work is to provide detailed information on the Brownfield issues using a practical example and outline common problems in their use, which must be challenged.
Klíčová slova: brownfields regeneration; redevelopment ; regional development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2010
Datum podání práce: 31. 1. 2011
Datum obhajoby: 20. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28021/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: