Determinanty cen tržního nájemného pražských bytů – prostorový model

Název práce: Determinanty cen tržního nájemného pražských bytů – prostorový model
Autor(ka) práce: Číža, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Babin, Jan
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dostupnost městské hromadné dopravy hraje významnou roli na trhu s byty. Tato studie se soustředí na trh s nájemním bydlením. Hlavním cílem této práce je vyšetření efektu vzdálenosti bytu od stanice metra na cenu jeho pronájmu. Za použití regresní analýzy, konkrétně metody nejmenších čtverců, bytů v hlavním městě České republiky, za pomocí dat, získaných díky internetovému realitnímu portálu bezrealitky.cz, se nakonec podařilo potvrdit základní hypotézu o významnosti přítomnosti metra při pronajímání bytů v Praze. Výsledným modelování vyšlo, že za každých 100 metrů vzdušné vzdálenosti od nejbližší stanice metra se cena pronájmu bytu v Praze sníží o 0,17%. Datový vzorek obsahoval celkem 7236 bytových jednotek lokalizovaných na správním území města Prahy, inzerovaných na výše uvedeném portálu v první polovině roku 2013.
Klíčová slova: vzdálenost; trh s nájemním bydlením; pronájem
Název práce: Determinants of market rent of Prague flats - spatial model
Autor(ka) práce: Číža, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Babin, Jan
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Proximity of urban mass transportation plays a major role on housing market. This study focuses on a rental housing market. Main goal of this paper is an examination of the effect of a distance from a metro station to a flat on its rent. By applying the regression analysis, specifically the method of least squares, on flats located in the capital of Czech Republic, with data gathered from the web portal bezrealitky.cz, this paper confirms the basic hypothesis of significance if a metro station is present while renting a flat in Prague. Result proved that every increase in a distance from the nearest metro station by 100 meter causes the rent to fall down by 0.17%. The data sample contained a total of 7236 apartment units located in the administrative area of Prague. These were advertised on the web portal mentioned above, during the first half of 2013.
Klíčová slova: distance; rental housing market; subway

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 4. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2013
Datum obhajoby: 2014

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: