Sytémové riziko a identifikace systémově významných institucí

Název práce: Sytémové riziko a identifikace systémově významných institucí
Autor(ka) práce: Hašek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Vacek, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vysoce propojená finanční síť ohrožuje stabilitu finančního systému rizikem nákazy. V této práci se zaměříme na vztah mezi architekturou finanční sítě a dopadem bankrotu finanční instituce na systém. Od definice systémového rizika k přístupům k jeho regulaci se dostaneme k charakteristikám komplexních sítí. Mezibankovní platební systém budeme konstruovat od úrovně jednotlivé banky až k přidání vazeb na ostatní banky, kde jsou vzájemná propojení tvořena prostřednictvím dluhových kontraktů; výsledkem je pak modelová mezibankovní síť. Na to navážeme studiem různých teoretických a empirických topologií mezibankovních sítí a popíšeme si procesy, které v nich probíhají. Na úrovni banky může dojít k selhání, na které může navázat kaskáda selhání dalších bank s ní spojených, prostudujeme tak vývoj od idiosynkratického šoku k finanční nákaze prostupující celým systémem. Pro regulátory je rovněž podstatná znalost stability a pružnosti finančních sítí, proto teoreticky rozebereme situace v různých režimech šoků. Představíme indikátor systémově významných institucí SinkRank, a na simulovaných datech ověříme, že může být platným i v případě dohledu nad českým mezibankovním trhem. Posledním zjištěním je ověření předpokladu o tom, zda vyšší kapitál vede k méně selhání a vyšší expozice k více selhání.
Klíčová slova: bankrot; regulace; systémové riziko; finanční nákaza; systémově významná instituce; šok; síť
Název práce: Systemic Risk and Identification of Systemically Important Financial Institutions
Autor(ka) práce: Hašek, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Vacek, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
A highly interconnected financial network threatens the stability of the financial system with contagion risk. In this paper, we will focus on the relationship between the architecture of the financial network and the impact of the bankruptcy of financial institutions on the system. From the definition of systemic risk to the approaches to its regulation we will get to the characteristics of complex networks. The interbank payment system will be constructed from individual bank level by adding links to other banks, where the interconnections are formed through debt contracts; the result is then a model interbank network. It will be followed by studying various theoretical and empirical interbank network topologies and a description of the processes that run through them. The failure of a bank may establish a cascade failure of other banks associated with it. We will study the evolution from the idiosyncratic shock to financial contagion pervading the whole system. Knowledge of the stability and resilience of financial networks is also crucial for the regulator, so we will theoretically analyze the situation in different modes of shocks. We will also introduce an indicator of systemically important institutions SinkRank, and with simulated data verify its validity for surveillance on the Czech interbank market. The last finding will be the verification of whether higher capital leads to fewer failures and higher exposure to more failure.
Klíčová slova: systemically important institutions; systemic risk; financial contagion; regulation; bankruptcy; shock; network

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 24. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39958/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: