Návrh systému vyhodnocování efektivity komunikačních kampaní: případová studie IBM CEE

Název práce: Návrh systému vyhodnocování efektivity komunikačních kampaní: případová studie IBM CEE
Autor(ka) práce: Váňová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Staněk, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce "Návrh systému vyhodnocování efektivity komunikačních kampaní: případová studie IBM CEE" se zaměřuje na vyhodnocování komunikačních kampaní marketingových oddělení. Hlavním cílem práce je návrh systému vyhodnocování efektivity komunikačních kampaní, včetně návrhu implementace daného systému. Jedná se o koncepční práci vycházející z teoretické části a ze zkušeností při implementaci daného systému v rámci IBM CEE. Teoretická část postupně definuje marketingový mix, měření jeho efektivnosti, benchmarking, KPIs, ROI. Tyto kapitoly jsou doplněny o rešerši zahraničních studií, které se danou problematikou zabývají. V praktické části je nejprve představena společnost IBM, region CEE, výchozí situace v marketingovém oddělení společnosti a její marketingová strategie. Na tyto kapitoly navazuje popis implementace navrhnutého vyhodnocovacího systému v IBM STG CEE. Závěr praktické části práce zkušenosti z implementace zobecňuje a současně shrnuje klíčová doporučení pro využití navrhnutého systému v dalších společnostech.
Klíčová slova: marketingové výsledky; efektivnost marketingu; benchmarking; komunikační mix; marketingová komunikace; ROI; KPIs
Název práce: Proposal for evaluation of communication campaigns: case study IBM CEE
Autor(ka) práce: Váňová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Staněk, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Master Thesis "Proposal for evaluation of communication campaigns: case study IBM CEE" focuses on evaluation of marketing communication campaigns. The main objective is to create system for effectiveness evaluations of communication campaigns. It also includes suggestions for implementation. This systematic work consists of theoretical part and practical part from actual implementation in IBM CEE organization. The theoretical part gradually defines marketing mix and its effectiveness and KPI's and ROI benchmarking. Foreign studies point-of-view on this subject has been add in those chapters. Practical part, starts with description of IBM, region CEE, initial situation in Marketing department and its marketing strategy. The following chapters describe implementation of proposed evaluation system in IBM CEE. The closing section is aiming to summaries and generalizes experience from implementation and proposing key recommendations for implementation in other organizations.
Klíčová slova: KPIs; marketing communication mix; Marketing communications; marketing efficiency; benchmarking; ROI; marketing performance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2012
Datum podání práce: 19. 6. 2013
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40756/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: