Analýza marketingové stratégie zařízení Travellers Hostel Praha

Název práce: Analýza marketingovej stratégie ubytovacieho zariadenia Travellers Hostel Praha
Autor(ka) práce: Javorská, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Hradilíková, Veronika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá analýzou marketingovej stratégie a činnosti ubytovacieho zariadenia Travellers Hostel Praha. Skladá sa z ôsmych kapitol. V prvej časti je popísaný marketing všeobecne a jeho špecifiká v cestovnom ruchu. Druhá časť charakterizuje cestovný ruch a hotelierstvo v Prahe a Českej republike. Tretia časť popisuje základné informácie o hosteli, jeho históriu a vybrané ekonomické ukazovatele. Štvrtá časť analyzuje marketingový mix hostela. V piatej a šiestej časti sú vykonané analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia hostela. V siedmej časti je opísaná analýza spokojnosti zákazníkov a jej výsledky. Posledná časť sa venuje návrhom na zlepšenie komunikačného mixu vybraného hostela.
Klíčová slova: marketingová stratégia; hotel; riadenie hotelovej prevádzky
Název práce: Analýza marketingové stratégie zařízení Travellers Hostel Praha
Autor(ka) práce: Javorská, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Hradilíková, Veronika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce se věnuje marketingové strategii vybraného hostelu. Je rozdělena do osmi částí. První kapitola je věnovaná teoretickému popisu marketingu a jeho zvláštnostem na trhu cestovního ruchu. Druhá část charakterizuje hotelový průmysl v Praze a ČR. Třetí část popisuje hostel a jeho historii. Čtvrtá část analyzuje marketingový mix hostelu. Další částí jsou věnovany analýzam hostelu, jeho prostředím a konkurenci. V poslední částí jsou navrženy řešení na zlepšení marketingové komunikace hostelu.
Klíčová slova: hostel; hotel marketing; marketingová strategie
Název práce: Analysis of the marketing strategy of Travellers Hostel Praha
Autor(ka) práce: Javorská, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Hradilíková, Veronika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This work analyzes the marketing strategy of a hostel situated in the Prague downtown. It is divided into eight parts. The first section describes the theoretical marketing definitions. The second section is dedicated to tourism in Prague and Czech republic. The third section describes the chosen hostel and its history. The fourth section analyzes marketing activities of the hostel. The fifth and the sixth sections were dedicated to analyses of hostel environment and competition. The last sections describe a relationship of a hostel with its guests and bring suggestions for improving the propagation.
Klíčová slova: hostel; tourism; hotel marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2013
Datum podání práce: 19. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42647/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: