Modelování dynamiky úrokových sazeb

Název práce: Interest Rate Modelling and Forecasting: Macro-Finance Approach
Autor(ka) práce: Kučera, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Kolman, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis compares various approaches to the term structure of interest rates modelling. Several models are built, following two general frameworks: a dynamic Nelson-Siegel approach and an affine class of models. Based on an evaluation of dynamic properties of the estimated models, particularly in terms of impulse-responses and a forecasting performance, effects of an explicit inclusion of macroeconomic variables into the models are tested. The thesis shows, that the benefit of such macro-finance extension of the models is varying in time, and also differs for both approaches. However, it is shown that the models can be considered as complementary, as the particular approaches are differently useful under various macroeconomic conditions and financial markets situations. Moreover, unusually long maturities are included into the term structure of interest rates, and some of the models are shown to be able to forecast these maturities as well, particularly in certain periods of time.
Klíčová slova: Affine Model; Macro-Finance Model; Yield Curve; Interest Rate; Nelson-Siegel
Název práce: Modelování dynamiky úrokových sazeb
Autor(ka) práce: Kučera, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Kolman, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce porovnává různé přístupy k modelování časové struktury úrokových měr. V práci je sledováno několik modelů, odvozených ze dvou obecných skupin: dynamické interpretace Nelson-Siegel parametrizace, a afinní třídy modelů. Na základě zhodnocení dynamických vlastností odhadnutých modelů, vycházejících zejména z porovnání impulse-response funkcí a předpovědních schopností modelů, je následně testován přínos přímého zahrnutí makroekonomických proměnných do modelů. Práce ukazuje, že přínos takového makro-finančního rozšíření modelů se mění v čase, a liší se také pro obě skupiny modelů. Nicméně je ukázáno, že modely lze považovat za vzájemně se doplňující, jelikož jednotlivé přístupy jsou odlišně užitečné v různých makroekonomických a finančních podmínkách. Pomocí některých modelů lze, zejména v jistých časových obdobích, zároveň předpovídat i úrokové míry pro velmi dlouhé splatnosti.
Klíčová slova: výnosová křivka; úroková míra; Nelson-Siegel; afinní model; makro-finanční model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2013
Datum podání práce: 15. 2. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43263/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: