Analýza čerpání OPPI s důrazem na karlovarský kraj

Název práce: Analýza čerpání OPPI s důrazem na karlovarský kraj
Autor(ka) práce: Karbulka, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hartman, Ladislav
Oponenti práce: Michková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podpory malého a středního podnikání v České republice ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně Operačním programem Podnikání a inovace, se zaměřením na Karlovarský kraj. První část práce je věnována vymezeních základních pojmů této problematiky. Druhá část se věnuje popisu regionální politiky Evropské unie v České republice s konkrétním popisem Operačního programu Podnikání a inovace. Praktická část je věnována analýze aktuálního čerpání tohoto Operačního programu v Karlovarském kraji. Součástí praktické části práce je také srovnání čerpání dotací v Karlovarském kraji s Libereckým krajem, stručný popis postupu podávání žádostí o dotace a uvedení konkrétního příkladu podpořených projektů firmy GDK, s.r.o.
Klíčová slova: podpora podnikání; Karlovarský kraj; CzechInvest; malé a střední podniky; Operační program Podnikání a inovace
Název práce: Analysis of the Operational Programme of Entrepreneurship and Innovation implementation with emphasis on the Karlovy Vary region
Autor(ka) práce: Karbulka, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hartman, Ladislav
Oponenti práce: Michková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issues of support to small and medium entrepreneurship in the Czech Republic from the European Union's structural funds, specifically, when it comes to the Operational Programme of Entrepreneurship and Innovation, with a focus on the Karlovy Vary region. The first part of the thesis concentrates on defining the basic concepts of this issue. The second part describes the regional policy of the European Union in the Czech Republic with a specific focus on the Operational Programme of Entrepreneurship and Innovation. The practical part deals with the analysis of the current draw of this Operational Programme in the Karlovy Vary region. It also takes into account the comparison of utilization of grants in the Karlovy Vary region and the Liberec region, a brief description of the procedure for submitting a grant application, and shows an example of supported projects in the Karlovy Vary region on the GDK Inc. company.
Klíčová slova: small and medium sized enterprises; Karlovy Vary region; business development; CzechInvest; Operational Programme of Entrepreneurship and Innovation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2013
Datum podání práce: 28. 5. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45319/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: