Obchodní příležitosti pro české společnosti v Peru

Název práce: Business Opportunities for Czech Companies in Peru
Autor(ka) práce: Gutierrez Kardum, Pedro Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Peru is one of the largest growing countries in Latin America, as well as one of the most open economies. The present work has as its objective to analyze the trade relations between Peru and the Czech Republic in depth and what are the concrete business opportunities in Peru that Czech companies might be missing. The project starts with a description about Peru's macroeconomic indicators, as well as cultural differences with the Czech Republic, its position in some renowned international rankings, as well as some tips for doing business in Peru. After that, an analysis of the diplomatic and economic relations between Peru and the Czech Republic is presented, including the performance of Czech firms in Peru, followed by a trade analysis and the most traded commodities between these two countries, as well as the largest trading firms. Finally, a list with concrete industries for Czech companies to invest in is showcased, followed by some criticism by the author for all parties involved in bilateral trade between Peru and the Czech Republic.
Klíčová slova: Free Trade Agreement; Import; Business; Opportunities; Czech Republic; Trade; FDI; Investment; European Union; Export; Peru
Název práce: Obchodní příležitosti pro české společnosti v Peru
Autor(ka) práce: Gutierrez Kardum, Pedro Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Peru je jednou z nejrychleji rostoucích zemí Latinské Ameriky a jednou z nejvíce otevřených ekonomik. Tato diplomová práce si klade za cíl podrobně analyzovat obchodní vztahy mezi Peru a Českou republikou a identifikovat konkrétní obchodní příležitosti, které ucházejí českým společnostem. Práce začíná popisem makroekonomických ukazatelů Peru, identifikací kulturních rozdílů mezi těmito dvěma zeměmi, zařazení ve známých mezinárodních žebříčcích, a také jsou poskytnuty základní rady pro podnikání v Peru. Následně je provedena analýza diplomatických a ekonomických vztahů včetně zhodnocení výkonnosti českých společností v Peru, která je doplněna o analýzu obchodu těchto zemí, včetně nejvíce obchodovaných komodit a největších obchodních firem. V závěru práce je prezentován seznam konkrétních odvětví, do kterých mohou české společnosti investovat. Tato část rovněž zahrnuje kritické komentáře autora pro všechny strany zapojené do bilaterálního obchodu mezi Peru a Českou republikou.
Klíčová slova: Evropská unie; Dohoda o volném obchodu; Import; Příležitosti; FDI; Export; Peru; Obchod; Investice; Česká republika; Mezinárodní obchod

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43965/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: