Národní divadlo a spokojenost diváků

Název práce: Národní divadlo a spokojenost diváků
Autor(ka) práce: Chmelařová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Heinlová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce týkající se Národního divadla v Praze přibližuje v teoretické části vývoj všech pěti scén a historii i současnost čtyř divadelních souborů. Dále je zde popsán marketing, jak v obecné rovině, tak se zaměřením na neziskové organizace a především pak na scénu Národního divadla. V této části je zmíněn i marketingový mix a SWOT analýza konkrétního divadla. Cílem analytické části je zjistit, jaké faktory ovlivňují spokojenost diváka a případnou míru doporučení návštěvy divadla podle Net Promoter Score. Na základě vyplněných dotazníků jsou tu zpřehledněny a okomentovány výstupy z tabulky do gra-fů.
Klíčová slova: SWOT analýza; příspěvková organizace; Net Promoter Score; Národní divadlo; Divadlo; marketing; NPS; kultura
Název práce: The National Theatre and the viewers satisfaction
Autor(ka) práce: Chmelařová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Heinlová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focused on the National Theatre in Prague describes in its theoretical segment the development of all five stages and the progression of the four theatre's ensembles from history to the present. The segment also contains a description of marketing both in general and focused on non-profit organizations, particularly on the scene of the National Theatre. Marketing mix and SWOT analysis of this particular the-atre are also mentioned. The aim of the analytical segment is to find out which factors affect the viewers satisfaction and the possible rate of recommendation of the theatre according to Net Promoter Score. The questionnaire survey conclusions are commented upon and orga-nized in charts.
Klíčová slova: SWOT analysis; contributory organization; marketing; NPS; Net Promoter Score; culture; National Theatre; Theatre

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 28. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44812/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: