Marketingová a strategická analýza společnosti PRESTIGE PRODUCTS ČR, s.r.o

Název práce: Marketingová a strategická analýza společnosti PRESTIGE PRODUCTS ČR, s.r.o
Autor(ka) práce: Procházková, Věra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Skokanová, Dagmar
Oponenti práce: Caletková, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je shrnout poznatky o společnosti Prestige Products ČR, s.r.o. a popsat prostřednictvím analýz (4P, SWOT, PEST, Porterův model pěti sil) prostředí, ve kterém působí za účelem zlepšení pozice na trhu. Přínosem práce je komplexní analýza společnosti Prestige Products ČR, s.r.o. z pohledu marketingového mixu a postavení společnosti na trhu, dále návrhy na posílení pozice společnosti na trhu.
Klíčová slova: Porterův model pěti sil; PEST analýza; 4P analýza; SWOT analýza; marketing
Název práce: Marketing and Strategic Analysis of PRESTIGE PRODUCTS ČR, Ltd
Autor(ka) práce: Procházková, Věra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Skokanová, Dagmar
Oponenti práce: Caletková, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis' aim is to summarize the knowledge about company Prestige Products CR, s.r.o. and described through analysis (4P, SWOT, PEST, Porter's five forces model) environment in which they operate in order to improve market position. Contribution of this thesis is a comprehensive analysis of company Prestige Products CR, s.r.o. from the perspective of the marketing mix and its market position, further proposals to strengthen the company's position in the market.
Klíčová slova: Porter´s five forces model; PEST analysis; SWOT analysis; 4P analysis; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2012
Datum podání práce: 6. 9. 2013
Datum obhajoby: 13. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43723/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: