Porovnání modelů úrokových sazeb a oceňování derivátů

Název práce: Interest rate models comparison and derivatives valuation
Autor(ka) práce: Pivoluska, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the paper is a study of stochastic interest rates modelling associated with an application of selected models via valuation of a range accrual swap transaction. Essential concepts of stochastic calculus and financial mathematics together with the most widely studied short rate and market models are defined in the first part. The second part contains an analysis of calibration and valuation performance of the Vašíček, Ho-Lee and Hull-White models. The analysis reveals highly unsuitable conditions of the range accrual swap contract set-up for one of the contractual parties due to a significantly negative valuation at the contract inception date. Additionally, the appropriateness of the contract, as a hedging instrument, is questioned.
Klíčová slova: Monte Carlo simulation; interest rates; range accrual swap
Název práce: Porovnání modelů úrokových sazeb a oceňování derivátů
Autor(ka) práce: Pivoluska, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je studium stochastického modelování úrokových sazeb spojené s aplikací vybraných modelů prostřednictvím ocenění range accrual swapu. Základní pojmy stochastického kalkulu a finanční matematiky spolu s nejznámějšími modely krátké sazby a tržními modely jsou definovány v první části. Druhá část se věnuje kalibracím a zhodnocení kvality ocenění produkovaných Vašíčkovým, Ho-Lee a Hull-White modely. Z analýzy vyplývá velmi nevhodné nastavení podmínek swapové smlouvy pro jednu ze smluvních stran vzhledem k výrazně negativnímu ocenění kontraktu k počátečnímu datu. Navíc, vhodnost kontraktu jako zajišťovacího nástroje je zpochybněna.
Klíčová slova: simulace Monte Carlo; range accrual swap; úrokové sazby

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 8. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35606/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: