Fotografie: Umění titulní strany módních časopisů zaujmout spotřebitele

Název práce: Fotografie: Umění titulní strany módních časopisů zaujmout spotřebitele
Autor(ka) práce: Melušová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Lanáková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá fotografií na titulních stranách módních časopisů z hlediska redakce časopisu, ale i koncového spotřebitele prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy a pomocí ní zmapovat, které prvky body image jsou nejčastěji prezentované. Dále je cílem zjistit prostřednictvím dotazníkového šetření vnímání fotografie na titulních stranách spotřebitele. Práce je rozdělena do několika částí. První část představuje základní teoretická východiska z oblasti body image s důrazem na vývoj ženské krásy a vliv médií na sebepojetí vlastního těla. Další část se již zcela věnuje problematice reklamní fotografie. Podstatou praktické části je vyhodnocení obsahové analýzy, dotazníkového šetření a rozhovoru, shrnutí získaných výsledků a následné vyvození závěrů.
Klíčová slova: reklamní fotografie; body image; segmentace; módní časopisy; retuš; obsahová analýza
Název práce: Photography: Art of front pages of fashion magazines for capture cosumer
Autor(ka) práce: Melušová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Lanáková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's thesis is interest in deals with photos on the front pages of fashion magazines in terms of the magazine, as well as end consumers. The main objective is to analyze the picture on the front pages of fashion magazines through quantitative content analysis and use it to map out which elements of body image are often presented. Furthermore, the aim is to find out through a questionnaire survey of perception photos on the front pages consumers. The work is divided into several parts. The first part presents the basic theoretical background in the field of body image with an emphasis on the development of female beauty and media influence on self-perception of his own body. The second part is entirely devoted to the issue Spot Photo. By the practical part of the evaluation of content analysis, questionnaire and interview, a summary of the results and subsequent conclusions.
Klíčová slova: body image; content analyze; mode magazine; segmentation; smoothing; spot photo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39721/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: