Vyučovací metody v předmětu ekonomika na středních školách

Název práce: Vyučovací metody v předmětu ekonomika na středních školách
Autor(ka) práce: Kalinová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Králová, Alena
Oponenti práce: Holečková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na metody vyučování. Teoretická část pojednává o obsahu předmětu ekonomika, jejích cílech, kompetencích a o faktorech, které ovlivňují proces učení. Největší část je věnována výše zmíněným metodám vyučování. Metody jsou klasifikovány do skupin, podle různých kritérií. Také jsou v práci uvedeny kritéria výběru těchto metod při výuce. Práce se věnuje prezentaci dotazníků se žáky a učiteli obchodních akademií a ekonomických lyceí. Cílem je zjištění oblíbenosti předmětu ekonomika, využití vyučovacích metod, názorných pomůcek, či didaktické techniky, zjištění rozdílů mezi obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum a konfrontace názorů na výuku ekonomiky z pohledu žáka a učitele.
Klíčová slova: vyučovací metody; klíčové a odborné kompetence; vzdělávací obsah předmětu ekonomika
Název práce: Teaching methods in economics as a school subject at secondary schools
Autor(ka) práce: Kalinová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Králová, Alena
Oponenti práce: Holečková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis aims on teaching methods. The theoretical part is about economics as a school subject, its content, aims, key competence and about factors that influence a learning process. The major part deals with teaching methods. They are classified in groups according to different criteria. There are also criteria of choosing the teaching methods. The practical part presents results from questionnaires given to students and teachers at secondary commercial schools. The aim is to find out if students like economics as a school subject. Other aims are to find out how teachers use different teaching methods, visual aids or teaching techniques, to find out differences between the two branches at secondary commercial schools (business college and economic lyceum) and to compare teachers' and students' attitudes to teaching of economics.
Klíčová slova: teaching methods; key competence; curriculum of economics as a school subject

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40183/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: