Measuring Brand Equity

Název práce: Measuring Brand Equity
Autor(ka) práce: Hofmannová, Daniela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Brand and brand equity are terms that have been hunting academics as well as practitioners for decades. Since there exist a large number of approaches proposed, the key goal of this master thesis is going to be a comparison of introduced approaches. Since majority of such approaches represent theoretical ways of brand equity calculation, the overall nature of this master thesis is going to be rather theoretical as well. There are three major parts. The first part, offers highly theoretical background and classification of all significant approaches dealing with brand equity measurement. Afterwards is introduced a chapter concerning practical models incorporating multiple approaches and critical evaluation. Consequently, the entire master thesis is concluded with a final comparison of all approach with highlighting key similarities and differences between them. This is going to be built through the method of comparison, which is the key method used within the master thesis.
Klíčová slova: MillwardBrown; brand equity; brand; Aaker model; BrandZ
Název práce: Measuring Brand Equity
Autor(ka) práce: Hofmannová, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Značka a hodnota značky představují pojmy, kterými se akademici a praktici zabývají již po desetiletí. Jelikož existuje nespočet přístupů, hlavním cílem této diplomové práce je jejich porovnání. Protože většina těchto přístupů je čistě teoretická, tedy i celkové pojetí této práce je taktéž zejména teoretické. Jsou zde představeny tři hlavní části. První část zahrnuje teoretický základ a klasifikaci všech hlavních přístupů zabývajících se měřením hodnoty značky. Poté je představena kapitola zabývající se praktickými modely, které spojují více přístupů a jejich kritické hodnocení. Hlavním závěrem této práce je celkové porovnání všech zmíněných přístupů a zvýraznění jejich hlavních podobností a rozdílů. Klíčovou metodou této diplomové práce je metoda komparace.
Klíčová slova: hodnota značky; značka; MillwardBrown; BrandZ

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2012
Datum podání práce: 17. 5. 2013
Datum obhajoby: 13. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40216/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: