Neparametrické a parametrické testy

Název práce: Neparametrické a parametrické testy
Autor(ka) práce: Zajíček, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Malá, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá testováním statistických hypotéz, konkrétně parametrickými a neparametrickými statistickými testy. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje stručný úvod do problematiky testování hypotéz a popis nejpoužívanějších parametrických a neparametrických testů. Praktická část obsahuje příklady, které ilustrují možné použití uvedených testů v praxi a analýzu vlastností vybraných testů prostřednictvím Monte Carlo simulací. Cílem této analýzy je porovnání vlastností vybraného parametrického a neparametrického testu v závislosti na splnění, či nesplnění předpokladu o normálním rozdělení populace.
Klíčová slova: Monte Carlo simulace; síla testu; validita; neparametrické testy; parametrické testy
Název práce: Non-parametric and parametric tests
Autor(ka) práce: Zajíček, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Malá, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the statistical hypothesis testing, specifically with the parametric and non-parametric statistical tests. This thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part contains a brief introduction to the hypothesis testing and a description of the most used parametric and non-parametric tests. The practical part contains examples illustrating a possible use of these tests and the analysis of characteristics of the selected statistical tests. This analysis is performed through the Monte Carlo simulations. The aim of this analysis is to compare the characteristics of the selected parametric and non-parametric test in dependence on fulfilment or non-fulfilment of the normality assumption.
Klíčová slova: power of a test; validity; Monte Carlo simulation; parametric tests; non-parametric tests

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 20. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40510/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: