Využitelnost bankrotních a bonitních modelů při predikci vyhlášení insolvenčního řízení v podmínkách České republiky

Název práce: Využitelnost bankrotních a bonitních modelů při predikci vyhlášení insolvenčního řízení v podmínkách České republiky
Autor(ka) práce: Petráž, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Janičíková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda existuje vztah mezi bankrotními či bonitními modely a vyhlášením insolvenčního řízení. Metodická část obsahuje popis sedmi bankrotních a bonitních modelů, dále jsou v metodické části rozebrány právní aspekty insolvenčního řízení v podmínkách České republiky. Praktická část obsahuje charakteristiku šesti vybraných podniků, se kterými již bylo zahájeno insolvenční řízení. Dále se praktická část zabývá jednotlivými podanými insolvenčními návrhy. Další částí je aplikace bankrotních a bonitních modelů a jejich vyhodnocení.
Klíčová slova: insolvenční návrh; insolvenční řízení; bankrotní a bonitní modely
Název práce: Usability of bankruptcy and credibility models for predicting the declaration of insolvency proceedings in terms of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Petráž, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Janičíková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to find out whether there is a relationship between bankruptcy or credibility models and a declaration of insolvency proceedings. The methodical part contains description of seven bankruptcy and credibility models and it also contains legal aspects of insolvency proceedings in terms of the Czech Republic. The practical part contains characteristic of six selected companies where the insolvency proceeding has already been begun. Aditionally the practical part deals with individual filled insolvency petitions. There is aplication of bankruptcy and credibility models and their evaluation in the last part.
Klíčová slova: insolvency petition; insolvency proceedings; bankruptcy and credibility models

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40874/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: