Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza nákupního chování spotřebitele na trhu kontaktních čoček

Autor práce: Doksanská, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Osoba oponující práci: Čížková, Martina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza nákupního chování spotřebitele na trhu kontaktních čoček
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na nákupní chování spotřebitelů na trhu kontaktních čoček. Práci tvoří dvě hlavní části a to část teoretická a praktická. První část práce je věnována obecným teoretickým poznatkům z oblasti nákupního chování spotřebitelů, zejména pak jeho vývoji a fázím kupního rozhodovacího procesu. Dále se taktéž zaměřuje na marketingový výzkum a jeho jednotlivé fáze. Praktická část pak nejprve mapuje trh kontaktních čoček pomocí základních údajů a jeho specifik. Poté jsou zde popsána zjištěná sekundární data z již proběhlých výzkumů a dále primární výzkum, ve kterém je použito dotazníkové šetření mezi nositeli kontaktních čoček a hloubkové rozhovory s odborníky na kontaktní čočky. Jakýmsi souhrnem poznatků jsou praktická doporučení určená divizi Vision Care společnosti Johnson & Johnson s.r.o.
Klíčová slova: Výzkum nákupního chování; Kontaktní čočky; Spotřebitel; Kupní rozhodovací proces; Nákupní chování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza nákupního chování spotřebitele na trhu kontaktních čoček
Překlad názvu: Analysis of purchase behavior of consumers at the contact lenses market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on the purchase behaviour of the consumers at the contact lenses market. The work consists of two main parts: a theoretical and practical. The first part deals with general theoretical knowledge of the purchasig behaviour of consumers, especially with it's evolution and phases of the purchase decision process. Furthermore it also focuses on marketing research and it's various phases. The practical part is charting the contact lenses market by using the basic data and it's specifics. Then there are the secondary data describing the findings of the researches that have been already held and further primary research where I used the questionnaire survey among the contact lenses wearers and in-depth interviews with contact lenses experts. A kind of summary of findings are practical recommendations to the Vision Care division of Johnson & Johnson Ltd.
Klíčová slova: Research of purchase behaviour; Contact lenses; Consumer; Purchase decision process; Purchase behaviour

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2013
Datum podání práce: 30. 5. 2013
Datum obhajoby: 11.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce41246_xdokt00.pdf [2,25 MB]
Oponentura30623_Čížková.pdf [35,52 kB]
Hodnocení vedoucího41246_vavra.pdf [273,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/41246/podrobnosti