Filmová tvorba Ingmara Bergmana a její distribuce v České republice

Název práce: Filmová tvorba Ingmara Bergmana a její distribuce v České republice
Autor(ka) práce: Přádná, Alena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o filmové tvorbě švédského režiséra Ingmara Bergmana a její dostupnosti v České republice. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení pojmu artový film, na osobu Ingmara Bergmana a na popis Bergmanovy filmové tvorby. Praktická část práce se zabývá vývojem a současným stavem filmové distribuce s důrazem na distribuci artových filmů. Stěžejní částí je rozbor všech distribučních cest, kterými se Bergmanovy filmy dostávají k českému publiku. V závěru je zhodnocena dostupnost Bergmanovy filmové tvorby v České republice.
Klíčová slova: Filmová distribuce; Filmová tvorba; Artový film
Název práce: Ingmar Bergman’s Films Production and its Distribution in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Přádná, Alena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My thesis deals with the filmmaking of Swedish director Ingmar Bergman and its availability in the Czech Republic. The theoretical part focuses on the definition of an art film, on the personality of Ingmar Bergman, and on the description of Bergman's filmmaking. The practical part of my thesis deals with the development and current state of film distribution, with emphasis on the distribution of art films. The main part is formed by the analysis of distribution channels through which Bergman's film get to the Czech audience. At the end, the thesis assesses the availability of Bergman's films in the Czech Republic.
Klíčová slova: Film distribution; Film production; Art film

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2013
Datum podání práce: 20. 5. 2013
Datum obhajoby: 21. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41251/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: