Analýza faktorů ovlivňujících cenu ropy

Název práce: An Analysis of Factors Influencing Crude Oil Prices
Autor(ka) práce: Čech, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Kolman, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis is focused on the investigation of drivers within crude oil markets. The main goal is to analyze the influence of various factors on the crude oil price. In the theoretical part, the theoretical background and also academic studies which examine the relationship between diverse fundamental variables and crude oil price are presented. In the analytical section, I attempt to take a different approach to other authors when investigating some relevant factors and actually examine different factors than are usually researched. Where appropriate, I run cross-sectional regressions to examine whether relative changes in the oil price can be explained by relative changes of a particular factor. Also, I construct two complex models which are able to explain about 60% of crude oil price variation.
Klíčová slova: OPEC; regression analysis; crude oil
Název práce: Analýza faktorů ovlivňujících cenu ropy
Autor(ka) práce: Čech, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Kolman, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem faktorů, které ovlivňují trh s ropou. Hlavním cílem je analýza vlivu různých faktorů na cenu ropy. V teoretické části je nastíněn vliv jednotlivých proměnných na cenu ropy a dále jsou prezentovány výsledky testů těchto vztahů z různých studií. V analytické části se pokouším rozebrat vlivy z teoretické části z jiného úhlu a také se zaměřuji na jiné možné vlivy. U vztahů, u kterých je to možné a vhodné, testuji závislost relativních změn ceny ropy na relativních změnách hodnot těchto faktorů pomocí regresí průřezových dat. Dále také vytvářím dva komplexní modely, které vysvětlují okolo 60% variability ceny ropy.
Klíčová slova: regresní analýza; OPEC; ropa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2013
Datum podání práce: 22. 5. 2013
Datum obhajoby: 11. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41466/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: